Illum previous editions

ILLUM 21 October 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1041935

Contents of this Issue

Navigation

Page 17 of 31

illum | Il-Ħadd 21 ta' Ottubru 2018 J ekk qatt kien hemm ħtieġa li wieħed jara kemm hu perikoluż il-mestier ta' ġurnalist, dawn il-ġimgħat kellna provi kemm trid. Meta nsemmi ġurnalist, qed ninkludi wkoll min jikteb xi opinjoni f 'ġurnal. Rajna wkoll l-impatt illi qtil ta' ġurnalist ikollu fuq l-opinjoni pubblika u fid-dinja politika. Min kien qatt jobsor illi l-akbar kriżi ta' politika barranija li kellu jaffaċja l-President Amerikan Donald Trump tfaċċat meta ġurnalist Sawdit sparixxa wara li daħal fil-konsulat ta' pajjiżu f 'Istanbul? U min qatt kien jobsor illi l-qtil ta' dan il-ġurnalist qajmet reazzjoni madwar id-dinja ferm superjuri għall- atroċitajiet kollha li l-Arabja Sawdija wettqet fil-Jemen fosthom il-massakru ta' tfal tal-iskola? Kif qed nikteb din il- kontribuzzjoni, l-Arabja Sawdija fl-aħħar ammettiet illi Khasoggi kien inqatel fil-konsulat ftit wara li daħal sabiex jieħu l-karti ħalli jkun jista' jiddivorzja. Tħabbar ukoll illi l-Ġeneral Al-Assiri, favorit tal-prinċep ereditarju Moħamed Bin Salman, magħruf bħala MBS, tkeċċa minn deputat kap tas- servizzi sigrieti Sawditi u illi 18-il persuna ġiet arrestata. Wieħed jassumi illi dawn jinkludi t-tliet aġenti tas- sigurtà personali ta' MBS illi ġew rrapurtati illi kienu jiffurmaw parti mill- iskwadra ta' 15-il ruħ illi waslu f 'Istanbul dakinhar stess illi Khasoggi kien ser jagħmel iż-żjara tiegħu fil- konsolat. Tassew illi d-dettalj ta' dan id-delitt li ħarġu fuq il-media Torka kienu tassew makabri. Intqal illi Khasoggi ġie assaltat ftit minuti wara illi daħal fil-Konsulat u ġie ttorturat fl-uffiċċju tal- Konslu. Ġie allegat ukoll illi Khasoggi nqatgħulu subgħajh waqt it-tortura u ġie ddrogat, u tqatta' biċċiet waqt li kienu għadu ħaj. Dan il-barbariżmu twettaq mill-aqwa espert forensiku Sawdit illi stieden lil min kien miegħu sabiex jitfgħu l-headphones f 'widnejhom u jisimgħu l-mużika waqt li hu kien qed iqatta' ġisem Khasoggi. Dawn id-dettalji makabri taw in-nar lill-ħuġġieġa ta' sentiment anti-Sawdi madwar id-dinja bla preċedent. Kellu jkun il- qtil ta' ġurnalista li ffoka l-attenzjoni tal-opinjoni pubblika dinjija fuq il- ħruxija tar-reġim Sawdi. Ftit kienet ir-reazzjoni tal-opinjoni pubblika għall-atroċitajiet li wettqu s-Sawditi u sħabhom fil-Jemen. U d-dinja tittolera għal żmien twil il- finanzjament Sawdi, kemm pubbliku kif ukoll privat, ta' moskeji radikali fil-Punent kif ukoll ta' gruppi radikali fosthom l-ISIS. Tassew illi s-Sawdi qed jikkooperaw mas-servizzi t'intelliġenza tal-Punent fil-ġlieda kontra l-Iżlam radikali. Min hu f 'sensih jaf illi l-Iżlam radikali jaf il-ġenesi tiegħu għall-finanzjament Sawdi, liema finanzjament ukoll sostna ferm il-ġellieda Afgani li eventwalment evolvew fit-Talebani. Imma kellu jkun dan id- dellitt ta' ġurnalist skomdu li kien qed jikkritika kontinwament il-politika suppost riformatriċi ta' MBS illi poġġiet lir-reġim Sawdi u l-isponsors Amerikani tiegħu fi kriżi bla preċedent. Konferenza li għandha ssir il-ġimgħa d-dieħla fl-Arabja Sawdija li ġiet imlaqma "Id-Davos fid-Deżert" spiċċat tiġi bbokjotjata minn bosta, fosthom is-segretarju tat-teżor Amerikan, Steven Mnuchin u Liam Fox, is- segretarju tal-kummerċ barrani tar-Renju Unit. Żewġ alleati tradizzjonali tar-Renju Sawdi spiċċaw jibbokjotaw avveniment importanti fil-programm ta' riforma Sawdija. Il-verità hi illi l-qtil ta' ġurnalist iħalli mpatt daqs, jekk m'hux aktar, mill-qtil ta' politiku jew ta' xi mħallef fil-qadi ta' dmirijietu. U dan qed narawh f 'pajjiżna ukoll. Min kien qatt jobsor illi l-qtil ta' mara petita li ma kellha l-ebda poter imma illi kellha blog b'segwitu kbir f 'pajjiżna jħalli effett daqshekk kbir kemm f 'pajjiżna imma anke lil hinn minnu? Tassew nistgħu ngħidu illi l-mewt tal-ebda Malti ma qanqlet reazzjoni u kommozzjoni madwar id- dinja daqs il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Min kien qatt jobsor illi sena wara l-qtil tagħha, l-attenzjoni tad-dinja fuq dan id-delitt u fuq Malta jibqgħu daqshekk intensi? Il-folla mdaqqsa illi nhar it-Tlieta attendiet quddiesa għas-suffraġju ta' ruħ waħda illi l-inklinazzjonijiet sekulari tagħha kienu ferm ċari u magħrufa u li wara mxiet lejn Misraħ l-Assedju l-Kbir turi kemm DCG għad għandha post fil-qalb ta' ħafna u ħafna Maltin. Skantajt bid- diversità tal-folla li fiha kien hemm bosta individwi illi ċertament ma kellhom xejn x'jiggwadanjaw bil-preżenza tagħhom hemmhekk. Huma riedu juru r-rispett tagħhom għal persuna illi ssagrifikat kollox inkluż ħajjitha fit- tfittixija personali tagħha sabiex tistabilixxi l-verità. Dan hu l-punt illi trid iżżomm f 'moħħha dik il-parti sostanzjali tal-popolazzjoni, forsi l-maġġoranza assoluta mferrxa fuq l-ispettru politiku, illi lil DCG ma jġerrħuhiex, speċjalment minħabba l-karattru xi kultant personali u spigoluż tal-kitba tagħha. DCG kienet ġurnalista ferm brava, ferm inċisiva u li kienet tifhem sitwazzjonijiet kumplessi f 'ħakka t'għajn. Fil-kitba tagħha attakkat bosta nies u għamlet bosta għedewwa u forsi mhux dejjem kien hemm il-ħtieġa illi tkun daqshekk personali. Imma l-punt fundamentali hu illi pajjiż demokratiku u ċivilizzat irid jittolera ilħna differenti, vuċijiet li jmorru kontra l-kurrent. U jekk vuċi bħalma kienet ta' DCG jew Jamal Khasoggi tispiċċa maqtula minħabba dak illi tikteb, allura dak hu sinjal ċar illi l-affarijiet mhuma xejn sew f 'dak il-pajjiż. Ċertament illi l-qagħda f 'Malta hi ferm differenti minn dik fl-Arabja Sawdija. Imma l-fatt illi l-assassinju ta' DCG seħħ f 'pajjiż tal- Unjoni Ewropea ta riżultat aktar aċċentwat għal dan id-delitt. Jekk wieħed assuma illi l-ġurnalisti fl-UE m'għandhomx riskji minħabba xogħolhom kien evidentement żbaljat. L-assassinju ta' DCG - u ta' kwalunkwe ġurnalist ieħor - iqanqal il-ħtieġa illi s-soċjetà tagħna, l-istituzzjonijiet tagħna, pajjiżna jirriaffermaw l-importanza vitali f 'pajjiż demokratiku tar-rispett għal-libertà tal-espressjoni. Il-ġurnalisti jbatu minn wisq pressjonijiet f 'dan il-pajjiż żgħir tagħna ta' natura politika, ekonomika u soċjetali. Ċertament spiss ikollhom it-tentazzjoni illi joqogħdu lura milli jikxfu l-għatu tal-borom kollha. Għalhekk għandhom jiġu protetti u indukrati. Ma jfissirx illi għandu jkollhom impunità u jiktbu u jħamġu kemm iridu. Imma theddid fiżiku u anke qtil ta' ġurnalisti huwa totalment inaċċettabli. L-anniversarju tal-qtil ta' DCG għandu jservi bħala ġurnata li fiha nikkommemoraw din il-figura straordinarja li issa qed nindunaw kemm kellha segwitu u appell lil hinn minn pajjiżna. Imma mhux biss. Huwa jum li fih irridu nirriaffermaw il-libertà tal-espressjoni u l-ħtieġa li niddifenduha kontra l-insidji u t-theddid kollha għaliha. U bħala jum għandu jiġi ċċelebrat fl-UE kollha u possibiliment anke lil hinn minnha. Għax kif qed naraw, it-theddid għal-libertà tal-espressjoni huwa preżenti kuljum u kullimkien u mhu qatt ħażin illi nirriaffermaw il-ħtieġa tagħha. L-aktar ħaġa li dejqietni din il-ġimgħa kienet artiklu fuq is-sit ta' Deutsche Welle dwar l-isforzi kontinwi tal- Gvern Malti sabiex inaddaf is-santwarju spontanju sabiex jikkommemora lil DCG li twieled quddiem il-monument tal-Assedju l-Kbir. U lill-ġurnalist tal-BBC John Sweeney iqabbel dawn l-isforzi mal- isforzi tal-Gvern Russu sabiex inaddaf it-tifkira illi s-sostenituri ta' Boris Nemtsov ripetutament kienu jagħmlulu fil-post fejn inqatel ftit passi 'l bogħod mill-Kremlin. Il-pajjiż kollu għandu jkun f 'luttu mhux biss għax inqatlet DCG li kienet persuna diviżiva illi mhux kulħadd sfortunatament kellu rispett lejha, Imma għaliex id-dritt fundamentali tal-libertà tal-espressjoni ġie Inkrinat u mhedded b'mod daqshekk drammatiku u radikali. Dan il-Gvern Malti għandu jirrikonoxxih u għandu jirrispetta x-xewqa ta' min għandu għal qalbu l-memorja ta' DCG illi jikkommemoraha b'mod xieraq. Mhuwiex normali illi tinqatel ġurnalista la f 'pajjiżna u mkien ħlief fil- pajjiżi l-aktar repressivi jew vjolenti. Għaldaqstant il- Gvern għandu jirrikonoxxi din is-sitwazzjoni partikolari u jieqaf mill-isforzi tiegħu illi jirreprimi u jelimina l-manifestazzjonijiet kollha ta' niket u rispett lejn il- figura ta' DCG. Dawn l-isforzi mhumiex ser jirnexxu. Il-memorja ta' DCG hija skolpita wisq fil-memorja ta' ħafna Maltin. Ser iservu biss biex ifakkru lil ħafna fit- tendenzi awtoritarji ta' gvernijiet Laburisti passati, tendenzi illi wieħed xi kultant jibża' illi jitfaċċaw mill-ġdid. F'ġieħ is-sewwa, ejjew nikbru. Ejjew nuru aktar maturità politika. Issa daqshekk! 18 Opinjoni Min qatt kien jobsor? JOE ELLIS

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 21 October 2018