MaltaToday previous editions

MALTATODAY 17 April 2022

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1464865

Contents of this Issue

Navigation

Page 7 of 51

8 maltatoday | SUNDAY • 17 APRIL 2022 NEWS AVVIŻ TAL-QORTI Ir-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali jgħarraf illi l- Prim' Awla tal-Qorti Ċivili ordnat il-bejgħ bl-irkant tas-segwenti propjeta' fil-Kamra Numru 78 Biswit l-Arkivju, Livell -1, Qrati tal- Ġustizzja, Triq ir- Repubblika, il-Belt Valletta Data Ħin Nru Subbasta Propjeta 03 ta' Mejju, 2022 11.00am 56/21 – JGL HSBC Bank Malta p.l.c. (C 3177) Vs Apap Florence (KI 577489M) Id-dar bin-numru uffiċjali 49 bl-isem 'Palmeira' bl-arja tagħha fi Triq Guze Ellul Mercer, Ħad Dingli, libera u franka, bid- drittijiet, ġustijiet u l-pertinenzi tagħha kollha u dana skont il-kuntratt fl-atti tan- Nutar Dr Elaine Farrugia ppublikat fit- 12.01.2012 u stmat li jiswa' €480,000. 05 ta' Mejju, 2022 10.30am 26/21 – EGL HSBC Bank Malta p.l.c. (C3177) Vs Camilleri Jesmond (KI 177267M) Garaxx internament immarkat numru 5, fil- pjan terran, aċċessibli minn drive-in sottostanti l-blokk appartamenti bl-isem "Dark Side of the Moon", li tiżbokka fi Triq Duke of Edinburgh, il-Ħamrun. L-imsemmi blokk appartamenti li minnu jifforma parti l- imsemmi garaxx jikkonfina minn Punent mal-imsemmija triq, u mill-irjieħ l-oħra kollha mal-istess kumpless ta' bini proprjeta' tal-aventi causa tal-istess kumpless ġja proprjeta' tal-familja Agius. L-imsemmi garaxx igawdi u fl-istess ħin huwa suġġett għas-servitujiet attivi u fl-istess ħin passivi naxxenti mill-posizzjoni tal-istess garaxx u suġġett għas-servitu ta' katusi tal-ilma tax- xita u tad-drenaġġ a favur tal-fondi sovraposti, minn ħaġa oħra liberu u frank bid-drittijiet u l-pertinenzi kollha tiegħu u dan kif deskritt fl-atti tan-Nutar Francis Micallef tat-30.07.2014 u stmat li jiswa' €30,000. 10 ta' Mejju, 2022 10.30am 51/20 – JGL Agius Robert Anthony (KI 258389M) Vs Callus Kirsty (KI 358992M) Appartament internament immarkat bin- numru 9 entratura ittra 'C', formanti parti mill-Binja l-Imsieraħ, fi Triq tal-Balal, San Ġwann, sitwat fir-raba' sular li jinkludi sehem indiviż mill-komun u l-bejt u stmat li jiswa' circa €200,000. 10 ta' Mejju, 2022 11.30am 20/18 – AZ Dalco SPB Limited (C89538) et Vs DHM Property Investments Limited (C29997) Lukanda msemmija Paloma Residence, magħruf qabel bħala Sabina Holiday Complex mhux numerat u mibnija fuq porzjon ta' art immarkata bħala plot numru 79 u 80, fl-inħawi magħrufa bħala tat-Torba l-Bajda fi Triq il-Ġifen f'Buġibba u inkluż l- ispazju tal-arju sovrastanti, eskluż il-ħanut mhux numerat u msemmi La Bodega li jinsab fl-istess lokalita' stmata li tiswa €2,000,000. u Blokk ta' bini li jikkonsisti minn żewġ garaxxijiet fil-livell tal-pjan terran u blokk mhux numerat ta' appartamenti sovrastanti flimkien mal-ispazju tal-ajru u sottosual, liema proprjeta' tinsab f'San Pawl il-Baħar, fl-inħawi magħrufa bħala Buġibba, fi Triq il- Ġifen u msemmija bl-isem "Blue Angel Holiday Complex" stmata li tiswa €800,000. 12 ta' Mejju, 2022 10.30am 43/20 – JGL HSBC Bank Malta p.l.c. (C3177) Vs Stefanov Alexander (KI 48811A) L-appartament, fit-tieni sular (First Floor), internament immarkat bin-numru 4 fi blokka bl-isem 'Alder Court' fi Triq Nard Mallia, Żurrieq, aċċessibbli mill-istess blokka, bid- drittijiet u l-pertinenzi tiegħu kollha, u bid- dritt tal-użu tal-partijiet tal-komun li fost oħrajn jinkludu l-entratura prinċipali tal- blokka, it-taraġ komuni, il-lift u s-sistema tad-drenaġġ hekk kif aħjar deskritt f'kuntratt fl-atti tan-Nutar Ruben Casingena tat- 13.09.2012 u stmat li tiswa' €265,000. 12 ta' Mejju, 2022 11.30am 33/21 – AZ HSBC Bank Malta p.l.c. (C3177) Vs Dr Joseph P. Bonnici et noe L-appartament internament immarkat bin- numru 2 li jinsab fl-ewwel livell (first floor level) f'Windsor Court, Triq il-Kartoċċ, Swieqi/Ibraġġ, bid-drittijiet u l-pertinenzi kollha tiegħu, inkluż is-sehem indiviż tal- komun, b'aċċess minn żona komuni li tinkludi kemm it-taraġ kif ukoll il-lift, skont il-kuntratt tal-akkwist fl-atti tan-Nutar Dr €2,000,000. u Blokk ta' bini li jikkonsisti minn żewġ garaxxijiet fil-livell tal-pjan terran u blokk mhux numerat ta' appartamenti sovrastanti flimkien mal-ispazju tal-ajru u sottosual, liema proprjeta' tinsab f'San Pawl il-Baħar, fl-inħawi magħrufa bħala Buġibba, fi Triq il- Ġifen u msemmija bl-isem "Blue Angel Holiday Complex" stmata li tiswa €800,000. 12 ta' Mejju, 2022 10.30am 43/20 – JGL HSBC Bank Malta p.l.c. (C3177) Vs Stefanov Alexander (KI 48811A) L-appartament, fit-tieni sular (First Floor), internament immarkat bin-numru 4 fi blokka bl-isem 'Alder Court' fi Triq Nard Mallia, Żurrieq, aċċessibbli mill-istess blokka, bid- drittijiet u l-pertinenzi tiegħu kollha, u bid- dritt tal-użu tal-partijiet tal-komun li fost oħrajn jinkludu l-entratura prinċipali tal- blokka, it-taraġ komuni, il-lift u s-sistema tad-drenaġġ hekk kif aħjar deskritt f'kuntratt fl-atti tan-Nutar Ruben Casingena tat- 13.09.2012 u stmat li tiswa' €265,000. 12 ta' Mejju, 2022 11.30am 33/21 – AZ HSBC Bank Malta p.l.c. (C3177) Vs Dr Joseph P. Bonnici et noe L-appartament internament immarkat bin- numru 2 li jinsab fl-ewwel livell (first floor level) f'Windsor Court, Triq il-Kartoċċ, Swieqi/Ibraġġ, bid-drittijiet u l-pertinenzi kollha tiegħu, inkluż is-sehem indiviż tal- komun, b'aċċess minn żona komuni li tinkludi kemm it-taraġ kif ukoll il-lift, skont il-kuntratt tal-akkwist fl-atti tan-Nutar Dr Louisa Vella Bardon datat 02.03.2011 u stmat li jiswa' €260,000. 17 ta' Mejju, 2022 11.00am 15/19 – AZ Bank of Valletta p.l.c. (C 2833) Vs S.D. Vella Company Limited (C 15692) Il-ħanut bl-isem "Xin Qi Massage Salon", ġja "Cork & Screw" bla numru uffiċjali, fi Triq Mimosa, Pieta', sitwat fil-livell tat-triq, sottopost għal beni ta' terzi u eżenti mill- obbligu ta' ħlas ta' ċens annwu u perpetwu li jiggravah, mikri lil terzi stmat li jiswa €125,000. 17 ta' Mejju, 2022 11.30am 58/19 – AZ HSBC Bank Malta p.l.c. (C3177) Vs Briffa Francis (KI 89064M) et Il-fond bin-numru uffiċjali 40 li għandu entratura minn terrazin komuni fi Triq il- Kappuċċini, Marsa, liema fond huwa sovrapost għall-proprjetajiet ta' terzi b'aċċess minn spazju estern komuni ma' numru ta' proprjetajiet residenzjali oħrajn. L-istess fond jgawdi d-drittijiet attivi u suġġett għas-servitujiet passivi li jirriżultaw mill-posizzjoni relattiva tiegħu altrimenti liberu u frank kif ukoll jinkludi d-dritt tal- użu tat-taraġ u passaġġ li jagħtu aċċess għall-istess fond u dan kif deskritt fl-att tan- nutar Anthony Abela datat 31/01/2001 u stmat li jiswa €187,000. 19 ta' Mejju, 2022 11.00am 29/21 – AZ HSBC Bank Malta p.l.c. (C 3177) Vs Borg Eman (KI 252980M) Il-fond numru 30 bl-isem Massabielle, ġja Mount Tabor, ġewwa Pjazza Kappillan Muscat, il-Ħamrun, liema fond huwa sovrastanti in parti għall-bini ta' terzi, liberu u frank, bid-drittijiet u pertinenzi kollha tiegħu u dan kif aħjar deskritt fl-atti tan- nutar Anthony Spiteri Debono tal- 20.02.2006 li permezz tiegħu l-proprjeta' ġiet akkwistata tramite donazzjoni mingħand Josephine Theuma u stmat li jiswa' €295,000. 19 ta' Mejju, 2022 11.30am Il-garaxx/maħżen fil-ground floor level, mingħajr numru uffiċjali bl-isem "Mars", fi AVVIŻ TAL-QORTI Ir-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali jgħarraf illi l- Prim' Awla tal-Qorti Ċivili ordnat il-bejgħ bl-irkant tas-segwenti propjeta' fil-Kamra Numru 78 Biswit l-Arkivju, Livell -1, Qrati tal- Ġustizzja, Triq ir- Repubblika, il-Belt Valletta Data Ħin Nru Subbasta Propjeta 03 ta' Mejju, 2022 11.00am 56/21 – JGL HSBC Bank Malta p.l.c. (C 3177) Vs Apap Florence (KI 577489M) Id-dar bin-numru uffiċjali 49 bl-isem 'Palmeira' bl-arja tagħha fi Triq Guze Ellul Mercer, Ħad Dingli, libera u franka, bid- drittijiet, ġustijiet u l-pertinenzi tagħha kollha u dana skont il-kuntratt fl-atti tan- Nutar Dr Elaine Farrugia ppublikat fit- 12.01.2012 u stmat li jiswa' €480,000. 05 ta' Mejju, 2022 10.30am 26/21 – EGL HSBC Bank Malta p.l.c. (C3177) Vs Camilleri Jesmond (KI 177267M) Garaxx internament immarkat numru 5, fil- pjan terran, aċċessibli minn drive-in sottostanti l-blokk appartamenti bl-isem "Dark Side of the Moon", li tiżbokka fi Triq Duke of Edinburgh, il-Ħamrun. L-imsemmi blokk appartamenti li minnu jifforma parti l- imsemmi garaxx jikkonfina minn Punent mal-imsemmija triq, u mill-irjieħ l-oħra kollha mal-istess kumpless ta' bini proprjeta' tal-aventi causa tal-istess kumpless ġja proprjeta' tal-familja Agius. L-imsemmi garaxx igawdi u fl-istess ħin huwa suġġett għas-servitujiet attivi u fl-istess ħin passivi naxxenti mill-posizzjoni tal-istess garaxx u suġġett għas-servitu ta' katusi tal-ilma tax- xita u tad-drenaġġ a favur tal-fondi sovraposti, minn ħaġa oħra liberu u frank bid-drittijiet u l-pertinenzi kollha tiegħu u dan kif deskritt fl-atti tan-Nutar Francis Micallef tat-30.07.2014 u stmat li jiswa' €30,000. 10 ta' Mejju, 2022 10.30am 51/20 – JGL Agius Robert Anthony (KI 258389M) Vs Callus Kirsty (KI 358992M) Appartament internament immarkat bin- numru 9 entratura ittra 'C', formanti parti mill-Binja l-Imsieraħ, fi Triq tal-Balal, San Ġwann, sitwat fir-raba' sular li jinkludi sehem indiviż mill-komun u l-bejt u stmat li jiswa' circa €200,000. 10 ta' Mejju, 2022 11.30am 20/18 – AZ Dalco SPB Limited (C89538) et Vs DHM Property Investments Limited (C29997) Lukanda msemmija Paloma Residence, magħruf qabel bħala Sabina Holiday Complex mhux numerat u mibnija fuq porzjon ta' art immarkata bħala plot numru 79 u 80, fl-inħawi magħrufa bħala tat-Torba l-Bajda fi Triq il-Ġifen f'Buġibba u inkluż l- ispazju tal-arju sovrastanti, eskluż il-ħanut mhux numerat u msemmi La Bodega li jinsab fl-istess lokalita' stmata li tiswa €2,000,000. u Blokk ta' bini li jikkonsisti minn żewġ garaxxijiet fil-livell tal-pjan terran u blokk mhux numerat ta' appartamenti sovrastanti flimkien mal-ispazju tal-ajru u sottosual, liema proprjeta' tinsab f'San Pawl il-Baħar, fl-inħawi magħrufa bħala Buġibba, fi Triq il- Ġifen u msemmija bl-isem "Blue Angel Holiday Complex" stmata li tiswa €800,000. 12 ta' Mejju, 2022 10.30am 43/20 – JGL HSBC Bank Malta p.l.c. (C3177) Vs Stefanov Alexander (KI 48811A) L-appartament, fit-tieni sular (First Floor), internament immarkat bin-numru 4 fi blokka bl-isem 'Alder Court' fi Triq Nard Mallia, Żurrieq, aċċessibbli mill-istess blokka, bid- drittijiet u l-pertinenzi tiegħu kollha, u bid- dritt tal-użu tal-partijiet tal-komun li fost oħrajn jinkludu l-entratura prinċipali tal- blokka, it-taraġ komuni, il-lift u s-sistema tad-drenaġġ hekk kif aħjar deskritt f'kuntratt fl-atti tan-Nutar Ruben Casingena tat- 13.09.2012 u stmat li tiswa' €265,000. 12 ta' Mejju, 2022 11.30am 33/21 – AZ HSBC Bank Malta p.l.c. (C3177) Vs Dr Joseph P. Bonnici et noe L-appartament internament immarkat bin- numru 2 li jinsab fl-ewwel livell (first floor level) f'Windsor Court, Triq il-Kartoċċ, Swieqi/Ibraġġ, bid-drittijiet u l-pertinenzi kollha tiegħu, inkluż is-sehem indiviż tal- komun, b'aċċess minn żona komuni li tinkludi kemm it-taraġ kif ukoll il-lift, skont il-kuntratt tal-akkwist fl-atti tan-Nutar Dr Louisa Vella Bardon datat 02.03.2011 u 58/15 – AZ Bank of Valletta p.l.c. (C2833) Vs Grech Maria Dolores (KI 66543M) et Triq il-Bajjada qabel magħrufa bħala Triq Ġdida fi Triq Isouard, Marsa, liema garaxx/maħżen bl-eċċezzjoni tal-faċċata jikkonfina mill-irjieħat kollha ma' proprjeta' ta' terzi, suġġett għaċ-ċens annwu u perpetwu ta' €46.73, liema ċens huwa dovut fuq l-art li parti minnha hemm il-garaxx mibni, inkluż il-kirja pre 1995 għaż-żmien rimanenti sas-sena 2028, bid-drittijiet u l- pertinenzi kollha tiegħu, stmat li jiswa' €154,800. 24 ta' Mejju, 2022 10.30am 17/20 – AZ Bank of Valletta p.l.c. (C2833) Vs Geomike Limited (C8820) F'ristorant f'livell terran b'sular taħt l-art taħt parti mill-livell terran u mill-front garden bl-isem Cote d'Azur Restaurant ġewwa Triq tal-Buttar, kantuniera ma' Triq Sant Antnin, Marsaskala, eskluża l-arja u sottostanti appartamenti residenzjali ta' terzi, mibnija fuq plots innumerati 211, 212 u 213, formanti parti mill-art magħrufa bħala "il- Barumbara" sive "Il-Magħluq", konfinanti mat-Tramuntana ma' Triq Sant Antnin, mal- Lvant ma' Triq ġdida bla isem u mal-Punent ma' proprjeta' ta' Barumbara Limited jew is- suċċessuri tagħha fit-titolu, jew il-konfini aktar preċiżi, bid-drittijiet u l-pertinenzi kollha tiegħu, kif deskritt fil-kuntratt tal- akkwist tal-10.09.1992 fl-atti tan-Nutar Dottor Joseph Tabone u stmat għal €1,800,000. 24 ta' Mejju, 2022 11.00am 12/16 – JGL Bank of Valletta p.l.c. (C2833) Vs Bezzina Kurt Mario (KI 397488M) Il-flat internament immarkat bin-numru 12 ġewwa Blokk bl-ittra 'E', li jinsab fis-6 livell tal-imsemmi blokk min-naħa tal-lemin hekk kif wieħed iħares mill-faċċata tal-blokk minn Triq it-Turisti, San Pawl il-Baħar, liema blokk għandu aċċess minn entratura komuni mingħajr numru u mmarkata Vela Vista Blokk E fi Triq it-Turisti, San Pawl il-Baħar, liema blokk jikkonfina mix-Xlokk ma' Triq 58/15 – AZ Bank of Valletta p.l.c. (C2833) Vs Grech Maria Dolores (KI 66543M) et Triq il-Bajjada qabel magħrufa bħala Triq Ġdida fi Triq Isouard, Marsa, liema garaxx/maħżen bl-eċċezzjoni tal-faċċata jikkonfina mill-irjieħat kollha ma' proprjeta' ta' terzi, suġġett għaċ-ċens annwu u perpetwu ta' €46.73, liema ċens huwa dovut fuq l-art li parti minnha hemm il-garaxx mibni, inkluż il-kirja pre 1995 għaż-żmien rimanenti sas-sena 2028, bid-drittijiet u l- pertinenzi kollha tiegħu, stmat li jiswa' €154,800. 24 ta' Mejju, 2022 10.30am 17/20 – AZ Bank of Valletta p.l.c. (C2833) Vs Geomike Limited (C8820) F'ristorant f'livell terran b'sular taħt l-art taħt parti mill-livell terran u mill-front garden bl-isem Cote d'Azur Restaurant ġewwa Triq tal-Buttar, kantuniera ma' Triq Sant Antnin, Marsaskala, eskluża l-arja u sottostanti appartamenti residenzjali ta' terzi, mibnija fuq plots innumerati 211, 212 u 213, formanti parti mill-art magħrufa bħala "il- Barumbara" sive "Il-Magħluq", konfinanti mat-Tramuntana ma' Triq Sant Antnin, mal- Lvant ma' Triq ġdida bla isem u mal-Punent ma' proprjeta' ta' Barumbara Limited jew is- suċċessuri tagħha fit-titolu, jew il-konfini aktar preċiżi, bid-drittijiet u l-pertinenzi kollha tiegħu, kif deskritt fil-kuntratt tal- akkwist tal-10.09.1992 fl-atti tan-Nutar Dottor Joseph Tabone u stmat għal €1,800,000. 24 ta' Mejju, 2022 11.00am 12/16 – JGL Bank of Valletta p.l.c. (C2833) Vs Bezzina Kurt Mario (KI 397488M) Il-flat internament immarkat bin-numru 12 ġewwa Blokk bl-ittra 'E', li jinsab fis-6 livell tal-imsemmi blokk min-naħa tal-lemin hekk kif wieħed iħares mill-faċċata tal-blokk minn Triq it-Turisti, San Pawl il-Baħar, liema blokk għandu aċċess minn entratura komuni mingħajr numru u mmarkata Vela Vista Blokk E fi Triq it-Turisti, San Pawl il-Baħar, liema blokk jikkonfina mix-Xlokk ma' Triq it-Turisti, mill-Grigal ma' Triq il-Baħħara u mill-Punent u mill-kumplament mal- proprjeta' tal-iżviluppaturi ta' Prestige Apartments jew is-suċċessuri tagħhom fit- titolu. Il-flat igawdi mid-drittijiet tal-użu tal- partijiet komuni ta' blokk hawn fuq imsemmi u jinkludi wkoll id-dritt perpetwu u mhux interott tal-użu tal-partijiet komuni u tal-bejt. Il-flat imsemmi huwa soġġett u igawdi servitujiet attivi u passivi kif aħjar deskritti fil-kuntratt tal-akkwist datat 26 ta' Frar, 2010 u suġġett għal ċens imħallas kull 6 xhur li beda jiddekorri fl-24 ta' Mejju, 1965 u suġġett għall-kundizzjonijiet imsemmija fil-kuntratt tal-24 ta' Mejju, 1965 fl-atti tan-Nutar Joseph Sciberras u stmat li jiswa' €200,000. Il-garaxx ta' 2 karozzi li jifforma parti mill- kumpless ta' garaxxijiet ġewwa Vela Vista Blokk E fi Triq it-Turisti, San Pawl il-Baħar, internament immarkat bin-numru 27 fil-livell minus two (-2) u aċċessat minn Triq il- Baħħara. Il-garaxx jinkludi id-dritt perpetwu u mhux interott tal-użu tal-partijiet komuni u huwa soġġett u jgawdi s-servitujiet, kif aħjar deskritti fil-kuntratt fl-atti tan-Nutar Jean Paul Farrugia datat 26 ta' Frar, 2010. Il- garaxx huwa suġġett għal ċens imħallas kull 6 xhur li beda jiddekorri fl-24 ta' Mejju, 1965 u suġġett għall-kundizzjonijiet imsemmija fil-kuntratt tal-24 ta' Mejju, 1965 fl-atti tan-Nutar Joseph Sciberras. L- imsemmi garaxx jikkonfina minn Nofsinhar ma' Triq it-Turisti, San Pawl il-Baħar, mill- Punent ma' garaxx ieħor tal-venditur u mill- Lvant ma' proprjeta' ta' Charles Micallef u stmat li jiswa' €40,000. 31 ta' Mejju, 2022 11.30am 11/21 – JGL HSBC Bank Malta p.l.c. (C3177) Vs Sare' Joseph (KI 366172M) et Appartament internament immarkat bin- numru 3 formanti parti minn blokk bin- numru 87 u bl-isem "Lola Flats", fi Triq il- Qaliet kantuniera ma' Triq Vajrita, Marsaskala, li jinsab fl-ewwel sular sottopost appartament proprjeta' ta' terzi u sovrapost maisonette proprjeta' ta' terzi, b'terz (1/3) indiviż tal-partijiet komuni mill-entratura, bieb ta' barra sal-bieb tal-bejt mal- appartamenti l-oħra fl-istess blokk, aċċessibli minn entrata komuni li tiżbokka fi Triq il-Qaliet, bil-komunjoni tad-drains u drenaġġ mal-flats l-oħra fl-istess blokk, eżenti minn kull ħlas ta' ċens, bid-drittijiet u pertinenzi kollha tiegħu, konfinanti min- Nofsinhar ma' Triq il-Qaliet, mill-Punent ma' Triq il-Vajrita u mill-irjieħ l-oħra ma' proprjeta' ta' terzi, kif aħjar deskritt fil- kuntratt tat-22.06.2006 fl-atti tan-Nutar Dr Fiona Armeni u stmat li jiswa' €151,000. Aktar dettalji jistgħu jinkisbu mis-sit eletroniku https://ecourts.gov.mt/onlineservices/JudicialSales Kull min jieħu sehem fl-irkant għandu jippreżenta l-karta tal-identita'. Gaetana Aquilina Għar-Reġistratur tal-Qrati Ċivili u Tribunali 58/15 – AZ Bank of Valletta p.l.c. (C2833) Vs Grech Maria Dolores (KI 66543M) et Triq il-Bajjada qabel magħrufa bħala Triq Ġdida fi Triq Isouard, Marsa, liema garaxx/maħżen bl-eċċezzjoni tal-faċċata jikkonfina mill-irjieħat kollha ma' proprjeta' ta' terzi, suġġett għaċ-ċens annwu u perpetwu ta' €46.73, liema ċens huwa dovut fuq l-art li parti minnha hemm il-garaxx mibni, inkluż il-kirja pre 1995 għaż-żmien rimanenti sas-sena 2028, bid-drittijiet u l- pertinenzi kollha tiegħu, stmat li jiswa' €154,800. 24 ta' Mejju, 2022 10.30am 17/20 – AZ Bank of Valletta p.l.c. (C2833) Vs Geomike Limited (C8820) F'ristorant f'livell terran b'sular taħt l-art taħt parti mill-livell terran u mill-front garden bl-isem Cote d'Azur Restaurant ġewwa Triq tal-Buttar, kantuniera ma' Triq Sant Antnin, Marsaskala, eskluża l-arja u sottostanti appartamenti residenzjali ta' terzi, mibnija fuq plots innumerati 211, 212 u 213, formanti parti mill-art magħrufa bħala "il- Barumbara" sive "Il-Magħluq", konfinanti mat-Tramuntana ma' Triq Sant Antnin, mal- Lvant ma' Triq ġdida bla isem u mal-Punent ma' proprjeta' ta' Barumbara Limited jew is- suċċessuri tagħha fit-titolu, jew il-konfini aktar preċiżi, bid-drittijiet u l-pertinenzi kollha tiegħu, kif deskritt fil-kuntratt tal- akkwist tal-10.09.1992 fl-atti tan-Nutar Dottor Joseph Tabone u stmat għal €1,800,000. 24 ta' Mejju, 2022 11.00am 12/16 – JGL Bank of Valletta p.l.c. (C2833) Vs Bezzina Kurt Mario (KI 397488M) Il-flat internament immarkat bin-numru 12 ġewwa Blokk bl-ittra 'E', li jinsab fis-6 livell tal-imsemmi blokk min-naħa tal-lemin hekk kif wieħed iħares mill-faċċata tal-blokk minn Triq it-Turisti, San Pawl il-Baħar, liema blokk għandu aċċess minn entratura komuni mingħajr numru u mmarkata Vela Vista Blokk E fi Triq it-Turisti, San Pawl il-Baħar, liema blokk jikkonfina mix-Xlokk ma' Triq it-Turisti, mill-Grigal ma' Triq il-Baħħara u mill-Punent u mill-kumplament mal- proprjeta' tal-iżviluppaturi ta' Prestige Apartments jew is-suċċessuri tagħhom fit- titolu. Il-flat igawdi mid-drittijiet tal-użu tal- partijiet komuni ta' blokk hawn fuq imsemmi u jinkludi wkoll id-dritt perpetwu u mhux interott tal-użu tal-partijiet komuni u tal-bejt. Il-flat imsemmi huwa soġġett u igawdi servitujiet attivi u passivi kif aħjar deskritti fil-kuntratt tal-akkwist datat 26 ta' Frar, 2010 u suġġett għal ċens imħallas kull 6 xhur li beda jiddekorri fl-24 ta' Mejju, 1965 u suġġett għall-kundizzjonijiet imsemmija fil-kuntratt tal-24 ta' Mejju, 1965 fl-atti tan-Nutar Joseph Sciberras u stmat li jiswa' €200,000. Il-garaxx ta' 2 karozzi li jifforma parti mill- kumpless ta' garaxxijiet ġewwa Vela Vista Blokk E fi Triq it-Turisti, San Pawl il-Baħar, internament immarkat bin-numru 27 fil-livell minus two (-2) u aċċessat minn Triq il- Baħħara. Il-garaxx jinkludi id-dritt perpetwu u mhux interott tal-użu tal-partijiet komuni u huwa soġġett u jgawdi s-servitujiet, kif aħjar deskritti fil-kuntratt fl-atti tan-Nutar Jean Paul Farrugia datat 26 ta' Frar, 2010. Il- garaxx huwa suġġett għal ċens imħallas kull 6 xhur li beda jiddekorri fl-24 ta' Mejju, 1965 u suġġett għall-kundizzjonijiet imsemmija fil-kuntratt tal-24 ta' Mejju, 1965 fl-atti tan-Nutar Joseph Sciberras. L- imsemmi garaxx jikkonfina minn Nofsinhar ma' Triq it-Turisti, San Pawl il-Baħar, mill- Punent ma' garaxx ieħor tal-venditur u mill- Lvant ma' proprjeta' ta' Charles Micallef u stmat li jiswa' €40,000. 31 ta' Mejju, 2022 11.30am 11/21 – JGL HSBC Bank Malta p.l.c. (C3177) Vs Sare' Joseph (KI 366172M) et Appartament internament immarkat bin- numru 3 formanti parti minn blokk bin- numru 87 u bl-isem "Lola Flats", fi Triq il- Qaliet kantuniera ma' Triq Vajrita, Marsaskala, li jinsab fl-ewwel sular sottopost appartament proprjeta' ta' terzi u sovrapost maisonette proprjeta' ta' terzi, b'terz (1/3) indiviż tal-partijiet komuni mill-entratura, bieb ta' barra sal-bieb tal-bejt mal- appartamenti l-oħra fl-istess blokk, aċċessibli minn entrata komuni li tiżbokka fi Triq il-Qaliet, bil-komunjoni tad-drains u drenaġġ mal-flats l-oħra fl-istess blokk, eżenti minn kull ħlas ta' ċens, bid-drittijiet u pertinenzi kollha tiegħu, konfinanti min- Nofsinhar ma' Triq il-Qaliet, mill-Punent ma' Triq il-Vajrita u mill-irjieħ l-oħra ma' proprjeta' ta' terzi, kif aħjar deskritt fil- kuntratt tat-22.06.2006 fl-atti tan-Nutar Dr Fiona Armeni u stmat li jiswa' €151,000. Aktar dettalji jistgħu jinkisbu mis-sit eletroniku https://ecourts.gov.mt/onlineservices/JudicialSales Kull min jieħu sehem fl-irkant għandu jippreżenta l-karta tal-identita'. Gaetana Aquilina Għar-Reġistratur tal-Qrati Ċivili u Tribunali JAMES DEBONO A newly-approved hotel want to erect tables and chairs for a caf- eteria on the rooftop of Bormla's public library. The library's rooftop pres- ently serves as a small public square, accessible from a pub- lic staircase and the surround- ing streets and alleys, where children from the neighbour- hood often congregate to play. The hotel on Triq l-Oratorju, which has yet to open its doors, was approved by the Planning Authority in 2020. But now the owners have applied for a change of use of a breakfast ar- ea located on the ground floor of the hotel, into a cafeteria whose 32sq.m seating area will be located on the terrace. "It will be a pity if a space that children use to play (safe from cars) is occupied by tables and chairs, not to mention that it is situated right in the heart of a residential area," one of the more than 50 residents, send- ing written objections to the Planning Authority said. The objectors include former La- bour candidate Yana Mintoff Bland, daughter of the erst- while PM Dom Mintoff. Curiously, in the application presented by Maria Baldacchi- no, the hotel owners declare that they are the full owners of the site in question. MaltaTo- day has asked the Lands Au- thority to verify whether this is Hotel eyes Bormla library terrace where children play Residents protest proposed by hotel cafeteria to put its al fresco seating on the Bormla library rooftop terrace

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of MaltaToday previous editions - MALTATODAY 17 April 2022