MaltaToday previous editions

MALTATODAY 17 April 2022

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1464865

Contents of this Issue

Navigation

Page 8 of 51

NEWS 9 maltatoday | SUNDAY • 17 APRIL 2022 AVVIŻ TAL-QORTI Ir-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali jgħarraf illi l- Prim' Awla tal-Qorti Ċivili ordnat il-bejgħ bl-irkant tas-segwenti propjeta' fil-Kamra Numru 78 Biswit l-Arkivju, Livell -1, Qrati tal- Ġustizzja, Triq ir- Repubblika, il-Belt Valletta Data Ħin Nru Subbasta Propjeta 03 ta' Mejju, 2022 11.00am 56/21 – JGL HSBC Bank Malta p.l.c. (C 3177) Vs Apap Florence (KI 577489M) Id-dar bin-numru uffiċjali 49 bl-isem 'Palmeira' bl-arja tagħha fi Triq Guze Ellul Mercer, Ħad Dingli, libera u franka, bid- drittijiet, ġustijiet u l-pertinenzi tagħha kollha u dana skont il-kuntratt fl-atti tan- Nutar Dr Elaine Farrugia ppublikat fit- 12.01.2012 u stmat li jiswa' €480,000. 05 ta' Mejju, 2022 10.30am 26/21 – EGL HSBC Bank Malta p.l.c. (C3177) Vs Camilleri Jesmond (KI 177267M) Garaxx internament immarkat numru 5, fil- pjan terran, aċċessibli minn drive-in sottostanti l-blokk appartamenti bl-isem "Dark Side of the Moon", li tiżbokka fi Triq Duke of Edinburgh, il-Ħamrun. L-imsemmi blokk appartamenti li minnu jifforma parti l- imsemmi garaxx jikkonfina minn Punent mal-imsemmija triq, u mill-irjieħ l-oħra kollha mal-istess kumpless ta' bini proprjeta' tal-aventi causa tal-istess kumpless ġja proprjeta' tal-familja Agius. L-imsemmi garaxx igawdi u fl-istess ħin huwa suġġett għas-servitujiet attivi u fl-istess ħin passivi naxxenti mill-posizzjoni tal-istess garaxx u suġġett għas-servitu ta' katusi tal-ilma tax- xita u tad-drenaġġ a favur tal-fondi sovraposti, minn ħaġa oħra liberu u frank bid-drittijiet u l-pertinenzi kollha tiegħu u dan kif deskritt fl-atti tan-Nutar Francis Micallef tat-30.07.2014 u stmat li jiswa' €30,000. 10 ta' Mejju, 2022 10.30am 51/20 – JGL Agius Robert Anthony (KI 258389M) Vs Callus Kirsty (KI 358992M) Appartament internament immarkat bin- numru 9 entratura ittra 'C', formanti parti mill-Binja l-Imsieraħ, fi Triq tal-Balal, San Ġwann, sitwat fir-raba' sular li jinkludi sehem indiviż mill-komun u l-bejt u stmat li jiswa' circa €200,000. 10 ta' Mejju, 2022 11.30am 20/18 – AZ Dalco SPB Limited (C89538) et Vs DHM Property Investments Limited (C29997) Lukanda msemmija Paloma Residence, magħruf qabel bħala Sabina Holiday Complex mhux numerat u mibnija fuq porzjon ta' art immarkata bħala plot numru 79 u 80, fl-inħawi magħrufa bħala tat-Torba l-Bajda fi Triq il-Ġifen f'Buġibba u inkluż l- ispazju tal-arju sovrastanti, eskluż il-ħanut mhux numerat u msemmi La Bodega li jinsab fl-istess lokalita' stmata li tiswa €2,000,000. u Blokk ta' bini li jikkonsisti minn żewġ garaxxijiet fil-livell tal-pjan terran u blokk mhux numerat ta' appartamenti sovrastanti flimkien mal-ispazju tal-ajru u sottosual, liema proprjeta' tinsab f'San Pawl il-Baħar, fl-inħawi magħrufa bħala Buġibba, fi Triq il- Ġifen u msemmija bl-isem "Blue Angel Holiday Complex" stmata li tiswa €800,000. 12 ta' Mejju, 2022 10.30am 43/20 – JGL HSBC Bank Malta p.l.c. (C3177) Vs Stefanov Alexander (KI 48811A) L-appartament, fit-tieni sular (First Floor), internament immarkat bin-numru 4 fi blokka bl-isem 'Alder Court' fi Triq Nard Mallia, Żurrieq, aċċessibbli mill-istess blokka, bid- drittijiet u l-pertinenzi tiegħu kollha, u bid- dritt tal-użu tal-partijiet tal-komun li fost oħrajn jinkludu l-entratura prinċipali tal- blokka, it-taraġ komuni, il-lift u s-sistema tad-drenaġġ hekk kif aħjar deskritt f'kuntratt fl-atti tan-Nutar Ruben Casingena tat- 13.09.2012 u stmat li tiswa' €265,000. 12 ta' Mejju, 2022 11.30am L-appartament internament immarkat bin- numru 2 li jinsab fl-ewwel livell (first floor mibni, inkluż il-kirja pre 1995 għaż-żmien rimanenti sas-sena 2028, bid-drittijiet u l- pertinenzi kollha tiegħu, stmat li jiswa' €154,800. 24 ta' Mejju, 2022 10.30am 17/20 – AZ Bank of Valletta p.l.c. (C2833) Vs Geomike Limited (C8820) F'ristorant f'livell terran b'sular taħt l-art taħt parti mill-livell terran u mill-front garden bl-isem Cote d'Azur Restaurant ġewwa Triq tal-Buttar, kantuniera ma' Triq Sant Antnin, Marsaskala, eskluża l-arja u sottostanti appartamenti residenzjali ta' terzi, mibnija fuq plots innumerati 211, 212 u 213, formanti parti mill-art magħrufa bħala "il- Barumbara" sive "Il-Magħluq", konfinanti mat-Tramuntana ma' Triq Sant Antnin, mal- Lvant ma' Triq ġdida bla isem u mal-Punent ma' proprjeta' ta' Barumbara Limited jew is- suċċessuri tagħha fit-titolu, jew il-konfini aktar preċiżi, bid-drittijiet u l-pertinenzi kollha tiegħu, kif deskritt fil-kuntratt tal- akkwist tal-10.09.1992 fl-atti tan-Nutar Dottor Joseph Tabone u stmat għal €1,800,000. 24 ta' Mejju, 2022 11.00am 12/16 – JGL Bank of Valletta p.l.c. (C2833) Vs Bezzina Kurt Mario (KI 397488M) Il-flat internament immarkat bin-numru 12 ġewwa Blokk bl-ittra 'E', li jinsab fis-6 livell tal-imsemmi blokk min-naħa tal-lemin hekk kif wieħed iħares mill-faċċata tal-blokk minn Triq it-Turisti, San Pawl il-Baħar, liema blokk għandu aċċess minn entratura komuni mingħajr numru u mmarkata Vela Vista Blokk E fi Triq it-Turisti, San Pawl il-Baħar, liema blokk jikkonfina mix-Xlokk ma' Triq it-Turisti, mill-Grigal ma' Triq il-Baħħara u mill-Punent u mill-kumplament mal- proprjeta' tal-iżviluppaturi ta' Prestige Apartments jew is-suċċessuri tagħhom fit- titolu. Il-flat igawdi mid-drittijiet tal-użu tal- partijiet komuni ta' blokk hawn fuq imsemmi u jinkludi wkoll id-dritt perpetwu u mhux interott tal-użu tal-partijiet komuni u tal-bejt. Il-flat imsemmi huwa soġġett u igawdi servitujiet attivi u passivi kif aħjar deskritti fil-kuntratt tal-akkwist datat 26 ta' Frar, 2010 u suġġett għal ċens imħallas kull 6 xhur li beda jiddekorri fl-24 ta' Mejju, 1965 u suġġett għall-kundizzjonijiet imsemmija fil-kuntratt tal-24 ta' Mejju, 1965 fl-atti tan-Nutar Joseph Sciberras u stmat li jiswa' €200,000. Il-garaxx ta' 2 karozzi li jifforma parti mill- kumpless ta' garaxxijiet ġewwa Vela Vista Blokk E fi Triq it-Turisti, San Pawl il-Baħar, internament immarkat bin-numru 27 fil-livell minus two (-2) u aċċessat minn Triq il- Baħħara. Il-garaxx jinkludi id-dritt perpetwu u mhux interott tal-użu tal-partijiet komuni u huwa soġġett u jgawdi s-servitujiet, kif aħjar deskritti fil-kuntratt fl-atti tan-Nutar Jean Paul Farrugia datat 26 ta' Frar, 2010. Il- garaxx huwa suġġett għal ċens imħallas kull 6 xhur li beda jiddekorri fl-24 ta' Mejju, 1965 u suġġett għall-kundizzjonijiet imsemmija fil-kuntratt tal-24 ta' Mejju, 1965 fl-atti tan-Nutar Joseph Sciberras. L- imsemmi garaxx jikkonfina minn Nofsinhar ma' Triq it-Turisti, San Pawl il-Baħar, mill- Punent ma' garaxx ieħor tal-venditur u mill- Lvant ma' proprjeta' ta' Charles Micallef u stmat li jiswa' €40,000. 31 ta' Mejju, 2022 11.30am 11/21 – JGL HSBC Bank Malta p.l.c. (C3177) Vs Sare' Joseph (KI 366172M) et Appartament internament immarkat bin- numru 3 formanti parti minn blokk bin- numru 87 u bl-isem "Lola Flats", fi Triq il- Qaliet kantuniera ma' Triq Vajrita, Marsaskala, li jinsab fl-ewwel sular sottopost appartament proprjeta' ta' terzi u sovrapost maisonette proprjeta' ta' terzi, b'terz (1/3) indiviż tal-partijiet komuni mill-entratura, bieb ta' barra sal-bieb tal-bejt mal- appartamenti l-oħra fl-istess blokk, aċċessibli minn entrata komuni li tiżbokka fi Triq il-Qaliet, bil-komunjoni tad-drains u drenaġġ mal-flats l-oħra fl-istess blokk, eżenti minn kull ħlas ta' ċens, bid-drittijiet u pertinenzi kollha tiegħu, konfinanti min- Nofsinhar ma' Triq il-Qaliet, mill-Punent ma' Triq il-Vajrita u mill-irjieħ l-oħra ma' proprjeta' ta' terzi, kif aħjar deskritt fil- kuntratt tat-22.06.2006 fl-atti tan-Nutar Dr Fiona Armeni u stmat li jiswa' €151,000. Aktar dettalji jistgħu jinkisbu mis-sit eletroniku https://ecourts.gov.mt/onlineservices/JudicialSales Kull min jieħu sehem fl-irkant għandu jippreżenta l-karta tal-identita'. Gaetana Aquilina Għar-Reġistratur tal-Qrati Ċivili u Tribunali AVVIŻ TAL-QORTI Ir-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali jgħarraf illi l-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili ordnat il-bejgħ bl-irkant tas-segwenti: Data Ħin Nru. Subbasta Post Oġġetti 04 ta' Mejju, 2022 11.00am 8/21 – AZ J. Zammit Limited (C37945) Vs Ferraro Marco (KI 175053A) et Garaxx Sotterran, fi Sqaq il-Qenċ, Ħaż-Żebbuġ, Vettura tal-marka Alfa Romeo Mito ta' lewn aħmar bin-numru tac- chassis ZAR95500001104463. 11 ta' Mejju, 2022 11:00am 2/21 - JGL J. Zammit Limited (C37945) Vs Jakov Antun Drazinic (KI 52120A) et 55, J&J Boatyard, Triq ta' Għadmija, l-Imqabba Vettura tal-għamla Suzuki Swift bin-numru tar-reġistrazzjoni BCC591 u chassis numru ZC71S437516. 25 ta' Mejju, 2022 11:00am 1/21 – EGL Favell Wines & Spirits Ltd (C 37343) Vs Farrugia Paul 17, Triq id-Dejqa, il-Belt Valletta 8 imwejjed bil-wiċċ aħmar, 23 siġġu ta' kulur kannella, Makna tal- kafe' tal-marka La Pazialla, Makna tal-kafe' tal-marka Barbario, trolley tal-marka Cater Team, kuker tal-marka Electrolux, friġġ cupboard b'erba' bibien stainless steel tal-marka Agi, friġġ cupboard bi tlett bibien, sink ta' stainless steel, 2 microwave ta' kulur abjad tal-marka Zepher, microwave ta' stainless steel tal-marka Bartsbel u diversi oġġetti oħra. Aktar dettalji jistgħu jinkisbu mis-sit eletroniku: https://ecourts.gov.mt/onlineservices/JudicialSales Kull min jieħu sehem fl-irkant għandu jippreżenta l-karta tal-identita'. Gaetana Aquilina Għar-Reġistratur tal-Qrati Ċivili u Tribunali the case and whether any ten- ders have been issued to trans- fer ownership of the terrace to private interests. No reply was received by the time of going to print. Asked by MaltaToday on the local council's stance on this issue, executive secretary Duncan Hall, who replied on behalf of mayor Marco Agius, said the council is still discuss- ing the proposal. "We would be able to inform you of our official position once a formal decision from our end would have been taken." MaltaToday also asked the council whether it had ever consented to the transfer of public land on top of the li- brary to the hotel owners. But no reply was given to this par- ticular question. In an objection to the devel- opment, Jorg Sicot on behalf of Flimkien Ghall-Ambjent Ahjar questioned the declaration of ownership. "The application gives no indication as to when and how the public roof space above the Bormla Library was transferred to the applicant, for use as a privately run com- mercial establishment." The FAA spokesperson told MaltaToday that the take-up of this area by commercial in- terests contrasts with the gov- ernment commitment to in- crease open spaces in densely populated urban areas. In its detailed objection, FAA noted that the terrace "offers a safe haven from the road for children to play, whilst waiting for their parents to pick them up" while parents also wait on the terrace for the arrival of their children from neighbour- ing schools. Residents also told Malta- Today that some of the bed- rooms of houses in the area are just four metres away from the proposed outside catering area. Residents also fear that noise from the catering estab- lishment will resonate in the dead-end alleys to the left and right of the terrace. Other residents expressed concern on the impact of the development on the library it- self. "The Bormla library, which lies underneath, is especially important for a long-disadvan- taged community and it should not be subjected to loud gath- erings of people and the fur- ther noise and commotion of delivery trucks and cleaners," one of the residents said. Residents also fear late evening hotel events would be be disruptive in an area with elderly residents and young families who cherish peaceful evenings. 3Cities Auberge Ltd, which owns another hotel in the ar- ea, is also objecting to this ap- plication. While noting that competition is healthy and that they had not presented any objection to the hotel ap- proved in 2020, they are con- cerned with the loss of public space and the proximity of the seating area to the hotel's own rooms. "We ourselves enjoy the quiet streets and the local communi- ty so much so that we did not just invest a lot of money, time and effort into restoring a his- toric house of character… we also chose to live here… we devoted ourselves to become part of the community and to live in this quite unassuming street." For this reason, they said they were also objecting to "the take-up of public space".

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of MaltaToday previous editions - MALTATODAY 17 April 2022