Illum previous editions

ILLUM 23 August 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1281581

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 27

02 aħbarijiet IL-ĦADD 23 TA' AWWISSU 2020 • illum SPIŻERIJI MIFTUĦIN ILLUM www.gozochannel.com GOZO FERRIES Ħinijiet tat-tluq Malta u Għawdex 9.00 - 12.00 TEMP GĦADA TEMP ILLUM Vilhena Pharmacy, Floriana Brown's Pharmacy, Hamrun Brown's Pharmacy, Qormi Pharmaplus, Birkirkara Mayer Pharmacy, Msida St Andrew's Dispensary, Swieqi The Economical Dispensary, Sliema Mirsha Kola Pharmacy, Attard Medicine Chest Pharmacy, Gharghur Qawra Pharmacy, Qawra Distinction Pharmacy, Paola Alpha Pharmacy, Fgura Polywe Pharmacy, Zabbar Martin's Pharmacy, Birzebbuga Kristianne Pharmacy, Zurrieq Menelo Pharmacy, Siggiewi Ideal Pharmacy, Rabat Fontana Pharmacy, Fontana, Gozo Ta' Pinu Pharmacy, Gharb, Gozo Airport Pharmacy, Luqa Departure Mgarr, Gozo Departure Cirkewwa, Malta L-OGĦLA: 33˚Ċ L-INQAS: 25˚Ċ Temp Ftit imsaħħab li jsir sabiħ Viżibilità Tajba Riħ Majjistral it-Tramuntana forza 3 għall-ewwel, li jsir mill-Majjistral forza 4 għal 5 lokalment forza 5 għal 6 Baħar Ħafif għal moderat L-OGĦLA: 33˚Ċ L-INQAS: 25˚Ċ Temp Ftit imsaħħab Viżibilità Tajba Riħ Punent Majjistru forza 4 Baħar Ħafif li jsir ħafif għal moderat Imbatt Ftit li xejn Albert Gauci Cun- ningham SUDOKU Imla l-kaxxi vojta bin-numri 1 sa 9 f 'kull kolonna vertikali u orizzontali kif ukoll f 'kull kaxxa 3x3. Is-soluzzjoni tkun ippubblikata nhar il-Ħadd li ġej. Is-soluzzjoni tal-Ħadd li għadda www.maltco.com/lotto/results/ Iċċekkja n-numri tal-lottu fuq - Bandu għall-Kuraturi Repubblika ta' Malta lill-Marixxall tal-Qrati. B'digriet mogħti minn din il-Qorti fis-27 ta' Diċembru, 2019, fuq talba ta' EMC Shipping Malta Limited ġie ordnat biex jintgħażlu kuraturi deputati biex jirrappreżentaw lill as- senti soċjetà Capello Maritime S.A. fl-atti tal-ittra uffiċjali numru 3951/2018 fl-ismijiet EMC Shipping Malta Limited vs Kuraturi Deputati u fl-atti l-oħra relattivi u sussegwenti: Permezz ta' ittra uffiċjali ppreżentata fil-Prim'Awla tal-Qorti fis-7 ta' Novembru, 2018, ta' EMC Shipping Malta Limited, soċjetà inkorporata u reġistrata f 'Malta (C 67205) ta' 8, Sir Michelangelo Refalo Avenue, Ħal Balzan filwaqt li tirreferikom: 1) Capello Maritime S.A. 80th Broad Street/Monrovia, Liberia, u 2) Capello Maritime S.A. Leof Posidonos 36, Alimos 174 55, Greece, għall-ammont ta' €58,145.45 minnkom dovut lill-mittenti u rappreżent- anti servizzi reżi lilkom fuq struzzjonijiet tagħkom stess, hekk kif jidher mir-rendikont hawn anness u mmarkat bħala Dok. A u l-fatturi riflessi fl-istess rendikont li huma wkoll hawn annessi u mmarkatai bħala Dok. B fl-ammont ta' €53,329.81 u interessi dovu- ti mid-data tal-fatturi relattivi sal-31 ta' Ottubru, 2018, bit-8% fl-ammont ta' €4,815.64, liema ammonti kollettivament għadhom ma tħallsux minnkom. Għaldaqstant, permezz tal-preżenti ittra uffiċjali l-mittenti qiegħda tinterpellakom sabiex fi żmien ħamest (5) ijiem min-notifika lilkom ta' din l-ittra uffiċjali tħallsu s-somma ta' €58,145.45 rappreżent- anti servizzi reżi lilkom u interessi dovuti sal-ġurnata ta' din l-ittra uffiċjali. Fin-nuqqas li tottemporaw ruħkom ma' dak minnkom mitlub fiż-żmien lilkom konċess il-mittenti mhux se jibqgħalha ebda għażla oħra ħlief li tipproċedi fil-konfront tagħkom skont il- liġi. Din l-ittra qiegħda tintbagħat inter alia ai termini talartiklu 2128 tal-Kodiċi Ċivili (Kap. 16 tal-Liġijiet ta' Malta) u ai termini tal-artikolu 891 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12 tal-Liġijiet ta' Malta). Bl-ispejjeż u bl-imgħaxijiet fuq is-somma ta' €53,329.81 mid-data tal-fatturi relattivi sal-ħlas effettiv. Rikorrenti: EMC Shipping Mal- ta Limited, 8, Sir Michelangelo Refalo Avenue, Ħal Balzan, Malta Intimati: Kuraturi Dep- utati Int għaldaqstant ordnat li twaħħal kopja uffiċjali ta' dan il-bandu fid-daħla ta' din il-Qorti Superjuri u ssejjaħ b'dan lil kull min irid jidħol bħala kuratur biex jidher fi żmien sitt ijem f 'dan ir-Reġistru u jagħmel b'nota d-dikjarazzjoni illi huwa jidħol għal dan. Int ordnat ukoll li tgħarraf lil kull wieħed illi jekk ma jagħmilx din id-dikjarazzjoni fiż-żmien fuq mogħti, din il-Qorti tgħaddi biex tagħżel kuraturi tal-Uffiċċju. U wara li tkun għam- ilt dan, jew jekk tiltaqa' ma' xi xkiel fl-esekuzzjoni ta' dan il-bandu, inti għandek tgħar- raf minnufih lil din il-Qorti. Mogħti mill-Qorti Superjuri hawn fuq imsemmija bixxhie- da tal-Onor. Imħallef Francesco Depasquale, LLM (IMLI) LLD, Duttur tal-Liġi. Illum 27 ta' Diċembru, 2019 Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 7 ta' Frar, 2020 ALEXANDRA DEBATTI- STA Għar-Registratur, Qrati Ċivili u Tribunali. Distintivi huwa programm televiżiv ġdid li se jkun qed jixxandar fuq One milliskeda ta' Ottubru. Il-programm se jkun qed jintwera kull nhar ta' Erbgħa bejn l22.30pm u l-23.30pm filwaqt li r-repetizzjoni tal-programm se tkun kull nhar ta' Ħadd bejn l-22.30pm u l-23.30pm. Għaldaqstant, l-ewwel programm se jkun qed jixxandar l-Erbgħa 30 ta' Settembru, 2020. Distintivi se jkun programm ta' diskussjoni dedikat kollu kemm hu għaż- żgħażagħ, partikolarment, dawk iżżgħażagħ li għandhom bejn it- 18 u l-35 sena. Matul il-programm se nitrattaw diversi suġġetti topiċi u kontroversjali, primarjament, suġġetti soċjali. Apparti minn hekk dan il- programm se jservi sabiex jesponi t-talent żagħżugħ permezz ta' diversi artisti residenti li se jkunu mistiedna f 'Distintivi li jinkludu l-vjolinista Maria Cini u l-pjanista John Cutajar. F 'kull programm il-panel se jkun qed jikkonsisti prinċipalment minn żgħażagħ iżda se jkollna wkoll youth workers u esperti oħra skond is-suġġett li jkun qed jiġi diskuss. Għaldaqstant, Distintivi se jkun qed iservi ta' pjattaforma sabiex iż-żgħażagħ Maltin u Għawdxin iwasslu lvuċi tagħhom fuq temi varji li jolqtu l-ħajja tagħhom. Il-preżentatur u l-produttur ta' Distintivi se jkun Kevin Mercieca, mgħejjun mill- assistent produttur Kurt Pawley, u Yanika Rapinett li tifforma parti mit-tim tal-produzzjoni. Jekk għandek bejn 18 u 35 sena u tixtieq tkun parti mill-panel tal- programm int ġentilment mitlub tagħmel kuntatt magħna billi ċċemplilna fuq 9948 8157 jew tibatilna imejla fuq distintivi@ one.com.mt. Tista' wkoll issibna fuq facebook, lisem tal-paġna tagħna huwa Distintivi. Narawkom mill-iskeda ta' Ottubru fuq ONE. Il-vuċi taż-żgħażagħ f'Distintivi Yanika Rapinett (Ritratt ta' Robert Camilleri • Fotoclassic)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 23 August 2020