Illum previous editions

ILLUM 9 June 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1127410

Contents of this Issue

Navigation

Page 15 of 31

L - Awtorità għall- Ambjent u r-Riżorsi (ERA) bħalissa qed tieħu ħsieb konsultazzjoni pubblika dwar il-plastik li jintrema wara li jkun intuża darba waħda biss. Dan jikkuntrasta mal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea li tħares lejn il-plastik b'mod iktar wiesa' u olistiku. L-argument bażiku hu li t-tfassil tal-politika tagħna trid tħares fit-tul u tqis l-impatti f 'kull stadju tal- implimentazzjoni. Dak li hu deskritt bħala life-cycle thinking. Dan ifisser, b'mod partikolari, li fil-proċess tal-manifattura u l-użu tal- materjali, l-impatti ambjentali f 'kull stadju tal-użu ta' prodott ikun ikkunsidrat u analizzat fl-istadju l-iktar bikri possibbli. Dan jibda mill-għażla tal- materjal użat, inkluż il-mod kif dan hu prodott u jibqa' sejjer sal-mument li l-ħajja tal-oġġett tiġi fi tmiemha u allura jintrema jew inkella jkun ipproċessat mill-ġdid għal użu ieħor. Id-dibattitu tal-lum hu dwar ir-rimi ta' plastik wara li dan ikun intuża darba waħda (single-use plastic). Dan hu s-sors tal-ġenerazzjoni ta' ammont sostanzjali ta' skart li jeħtieġ li jkun indirizzat b'mod urġenti minħabba li żdied b'mod astronomiku f 'dawn l-aħħar snin. Id- dokument li l-ERA ħarġet għall-konsultazzjoni pubblika hu intitolat : Single-Use plastic products Strategy for Malta. (Bl-Ingliż biss, għax għall-ERA l-Malti qisu ma jeżistix.) Min-naħa l-oħra, id-dokument tal-istrateġija tal- Unjoni Ewropea hu intitolat: A European Strategy for Plastics in a Circular Economy. Id-dibattitu lokali hu indirizzat lejn it-tnaqqis tal- iskart iġġenerat mill-plastik u dan f 'kuntrast mad-dibattitu Ewropew li għandu ħarsa iktar wiesgħa u jiffoka fuq ir-rwol tal-ekonomija ċirkulari. Dan il- kuntrast hu wieħed sinifikanti u jixhed kemm it-tfassil tal- politika lokali hi limitata għall- ovvju u ma tħarisx biżżejjed fil-fond ta' dak li qed niffaċċjaw. L-iktar ħaġa ovvja dwar il-plastik hi l-ħtieġa li jonqos il-ġenerazzjoni tal-iskart tal-plastik. F'dan l-aspett id- dokument konsultattiv Malti jindirizza b'mod adegwat il- ħtieġa li jonqos il-konsum tal- plastik u li titjieb l-ekonomija u l-kwalità tar-riċiklaġġ. Din l-istrateġija tidentifika l-problema, konsistenti f 'oġġetti li nużaw kontinwament. Din hi s-soċjetà li tinqeda u tarmi (the disposal society): tazzi, straws, frieket u skieken, fliexken u kontenituri tal-ikel. Hi l-imġiba tagħna li għandha tkun fil-mira biex ma nibqgħux nużaw oġgetti għal darba u narmuhom. Mhix triq faċli għax is-soċjetà konsumista mexxietna f 'din it-triq. Ironikament fost il-proposti li hemm fid-dokument konsultattiv Malti hemm indikat miżuri ta' diżinċentiv ekonomiku kif ukoll miżuri fiskali. Dan forsi jfakkar lil uħud mill-qarrejja dwar l-eko-kontribuzzjoni li kienet introdotta (kważi) bl-addoċċ mill-amministrazzjoni mmexxija minn Lawrence Gonzi fl-2005. Din il-miżura fiskali kienet introdotta biex (fost affarijiet oħra) jkun indirizzat l-iskart iġġenerat mill- plastik li nużaw darba: ewlenija fosthom il-fliexken tal-plastik. L-eko-kontribuzzjoni kienet tneħħiet mill-Gvern tal-lum. Ikun interessanti kieku jkollna iktar informazzjoni dwar x'inhuma dawn il-miżuri fiskali kkontemplati bħala parti mill- istrateġija lokali dwar il-plastik. Għax mill-qari tad-dokument konsultattiv ma naslu mkien. Waħda mill-miżuri prattiċi u tajba li qed ikunu kkunsidrati biex tkun indirizzata l-ħtieġa li ma jintremewx fliexken tal-plastik, u li iktar minnhom jinġabru għar-riċiklaġġ, hi skema ta' depożitu fuq il- fliexken tal-plastik, liema depożitu tieħdu lura meta tirritorna l-flixkun. Meta din l-iskema tkun implimentata bla dubju tista' tagħti riżultati tajbin. Lura lejn is-snin 2004/5 l-istess proposta kienet saret minn produtturi tal-minerali f 'Malta bħala alternattiva għall-introduzzjoni tal-eko- kontribuzzjoni. Sfortunatament il-proposta kienet skartata minn rappreżentanti tal- ħwienet għax ma ridux ikollhom x'jaqsmu mal-iskart. Kieku bħala pajjiż fettaqna fil-passat inqas, illum forsi qegħdin f 'pożizzjoni aħjar biex nindirizzaw l-iskart iġġenerat mill-plastik. Fil-fatt ħlejna 15-il sena għax il-Gvern dakinhar kien ċeda. L-istrateġija tal-Unjoni Ewopea dwar il-plastik tmur lil hinn mill-iskart. Għadna bżonn viżjoni ċara dwar is-sehem tal- plastik fl-iżvilupp tal-ekonomija ċirkulari, punt li l-istrateġija lokali ma teżaminax. L-isfidi jeħtieġ li nittrasformawhom f 'opportunitajiet b'mod li nagħmlu l-aħjar użu possibbli mir-riżorsi li għandna għad- dispożizzjoni tagħna. Ħarsu lejn in-natura: din ma taħlix. Il-weraq li jaqgħu mis-siġra jkunu assorbiti mill-ħamrija bħala sors ta' nutrijenti u b'hekk il-weraq ikunu rriċiklati. L-ekonomija ċirkulari hi mfassla fuq dak li tgħallimna n-natura li taħdem b'mod ċikliku. Din hi t-triq 'il quddiem. Għandna bżonn ta' viżjoni strateġika mhux biss dwar x'ser nagħmlu fuq l-iskart ġġenerat mill-plastik imma iktar dwar kif nistgħu u għandna nużaw il-plastik biex nibnu ekonomija ċirkulari. Carmel Cacopardo huwa ċ-Chairman ta' Alternattiva Demokratika. S alvare L'Europa, hekk jismu l-ktieb li ftit ġimghat qabel l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew ħareġ Enzo Romeo, Vatikanista tal-istazzjon Rai Due. Min kitbu spjega għaliex semmieh hekk: "L-isem tal-ktieb ifakkar il-waqt drammatiku li għaddejjin minnu, wara l-istaġun kbir ta' wara t-Tieni Gwerra Dinjija, li fih seħħet tendenza qawwija lejn l-għaqda politika tal-kontinent; illum dik it- tendeza tidher qed tnin b'mod drammatiku, bil-burokrazija tas-sistema kif ukoll bl- invażjoni tas-sovraniżmu eċċessiv li qed jinsa l-vantaġġi li kisbet l-Ewropa, fosthom iż-żmien twil ta' paċi li seħħ wara żewġ gwerer kbar, kif ukoll l-garanziji demokratiċi u soċjali wesgħin li għamluha possibbli għall-Ewropa li tieħu n-nifs biż-żewġ pulmuni tal- Lvant u tal-Punent". 71 sena ilu Il-proċess ta' għaqda fl- Ewropa twieled 70 sena ilu bit-twaqqif komuni tal- komunitajiet tal-faħam u tal- azzar fid-9 ta' Mejju 1950. Dan il-proċess kellu għeruq Insara li kellhom wiċċ u kellhom leħen. Dawn jisimhom Francois Schuman għal Franza, u Konrad Adenauer għall-Ġermanja, Alcide de Gaspari għall-Italja u Paul Henri Spaak għall-Belġju. Magħhom jiżdied is-sehem kbir ta' Winston Churchill tal- Ingilterra li ta sehem kbir biex il-mostru Nazzista u Faxxista jisfa megħlub u biex dawk li lbieraħ kienu għedewwa saru ħbieb li ħelsu l-Ewropa mill- ġlied u l-gwerer. Tliet dati storiċi Ta' min isemmi tliet dati storiċi fl-istorja tal-komunità Ewropea. Fil-25 ta' Marzu 1957 kienu ffirmati t-trattati li waqqfu l-komunità ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal- Enerġija Atomika. Fis-sena 2002 bdiet iċ-ċirkolazzjoni effettiva tal-munita komuni ewro f 'diversi pajjiżi tal- Unjoni Ewropea. U fit-13 ta' Diċembru 2007 seħħ it- trattat ta' Lisbona li rriforma l-Unjoni Ewropea billi saħħaħ il-prinċipji demokratiċi u l-jeddijiet fundamentali. Iżda llum dawn ir-riformi jinsabu mheddin u mċarrtin mill-irjieħ tas-sovraniżmu populista li qed iqajjem rixu kemm fil-Lvant kif ukoll fil- Punent tal-Unjoni Ewropea. L-għeruq Insara tal-Unjoni Ewropea ħadu daqqa ta' ħarta meta ma kinux imsemmija fid-dokumenti tal-Ewropa komunitarja. Imma l-bandiera kaħla bit-12-il stilla għandha rabta kbira mas-simbolu Kattoliku u b'mod partikulari mal-figura tal-Verġni Marija. Iridu jinnamraw mar- reliġjon Wieħed irid joqgħod għassa fil-qasam ta' diversi partiti Ewropej li jridu jbiddlu l-Ewropa u jinnamraw mal-kultura u r-reliġjon Nisranija. Jista' jkun attentat biex ikun strumentalizzat l-aspett reliġjuż. Sa mill-2001 'il quddiem tibdiliet kbar u theddidiet, bħat-terroriżmu u l-Islam, l-użu strumentali tal-fidi beda jsib għalqa fertili. Iżda jekk jittellgħu l-ħitan, inkunu qed nagħmlu l-maqlub ta' dak li titlob il-fidi, jiġifieri dak li nagħrfu lil xulxin li aħna aħwa. Hawnhekk it-tagħlim tal-Papiet, li jinsab fil-ktieb ta' Enzo Romeo huwa ċar u tond. Minn Piju X11 sa Franġisku; il-Papiet kollha kellhom ċar il-ħtieġa li nżommu l-Ewropa magħquda wara t-traġedja taż- żewġ gwerer dinjija Il-ħruq tan-Notre Dame Il-ħruq tal-katidral Notre Dame ta' Pariġi ġab miegħu reazzjoni interessanti ħafna. Fih innifsu l-ħruq kien ġerħa, imma kixef x'rabta hemm fost il-poplu ta' Franza u mhux biss ta' Franza imma tad-dinja kollha, fejn jidħlu l-għeruq reliġjużi. Dil-ġrajja negattiva kixfet nostalġija pożittiva, u ħeġġet f 'dawk li jemmnu t-tisħiħ tal-fidi. Dak ir-ritratt ta' żgħażagħ għarkopptejhom jitolbu bil-kuruna f 'idejhom quddiem il-ħruq tal-katidral kien sinjal ta' reazzjoni profonda fil-qasam tal-fidi. Kif qal it-teologu Bruno Forte, Arċisqof ta' Chieti- Vasto, il-Kristjaneżmu jista' jgħin liċ-ċittadini u lill- istituzzjonijiet ma jitilfux triqithom u jaslu biex jibnu dar komuni vera u propja. Skont il-Papa, l-Ewropa hija "mod kif tħares lejn il-bniedem billi tibda mid-dinjità profonda tiegħu. L-għeruq profondi li jsawru l-identità Ewropea huma l-kultura Griega-Latina, il-kultura Lhudija-Nisranija, l-għeruq kulturali Anglo- Sassoni, Brittanniċi, Nord- Ewropej u Ġermaniżi. Il-valuri komuni huma l-istqarrija tad-dinjità tal-biedem, il- personaliżmu ta' ispirazzjoni Nisranija u l-ħila operattiva tal-Ewropa Ċentrali u Anglo- Sassona". Dun Ang huwa l-fundatatur ta' Dar Nazareth illum | Il-Ħadd 9 ta' Ġunju 2019 16 Opinjoni Il-plastik f 'ħajjitna DUN ANG SEYCHELL CARMEL CACOPARDO Insalvaw l-Ewropa Kieku bħala pajjiż fettaqna l-passat inqas, illum forsi qegħdin f 'pożizzjoni aħjar biex nindirizzaw l-iskart ġġenerat mill-plastik

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 9 June 2019