Illum previous editions

ILLUM 14 October 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1039274

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 31

2 Aħbarijiet illum | Il-Ħadd 14 ta' Ottubru 2018 SPIŻERIJI MIFTUĦIN ILLUM www.gozochannel.com GOZO FERRIES Ħinijiet tat-tluq Malta u Għawdex 9.00 - 12.00 TEMP GĦADA TEMP ILLUM SUDOKU Imla l-kaxxi vojta bin-numri 1 sa 9 f 'kull kolonna vertikali u orizzontali kif ukoll f 'kull kaxxa 3x3. Is- soluzzjoni tkun ippubblikata nhar il-Ħadd li ġej. Is-soluzzjoni tal-Ħadd li għadda 77 • 24 • 7 • 70 • 14 65 • 80 • 72 Tlugħ Nru. 745 Chemimart Pharmacy, Floriana Fra Diego Dispensary, Ħamrun Brown's Pharmacy, Qormi Bartholomew Pharmacy, Sta Venera Charing Pharmacy, Pietà Melita Pharmacy, San Ġiljan Victor's Pharmacy, Sliema Misraħ Kola Pharmacy, Attard Santa Margherita Pharmacy, Mosta Qawra Pharmacy, Qawra Tarxien Pharmacy, Tarxien Vittoriosa Pharmacy, Birgu Polymer Pharmacy, Żabbar Health Junction Pharmacy, Żejtun Bronja Pharmacy, Żurrieq Remedies Pharmacy, Siġġiewi Ideal Pharmacy, Rabat Castle Pharmacy, Victoria, Gozo Joyce's Pharmacy, Xagħra, Gozo Airport Pharmacy, MIA Luqa 8am – 10pm Departure Mgarr, Gozo Departure Cirkewwa, Malta L-OGĦLA: 25˚Ċ L-INQAS: 19˚Ċ TEMP: Sabiħ li jsir ftit imsaħħab VIŻIBILITÀ: Tajba RIĦ: Punent il-Lbiċ forza 3 għal 4 li jsir Majjistral forza 3 BAĦAR Moderat għal qawwi L-OGĦLA: 24˚Ċ L-INQAS: 19˚Ċ TEMP: Imsaħħab bix-xita u l-maltemp kultant VIŻIBILITÀ: Tajba ħlief fil-maltemp RIĦ: Xlokk il-Lvant forza 5 li jsir Nofsinhar il-Lbiċ forza 4 BAĦAR Moderat għal qawwi ILKUMMISSJONI Ġustizzja u Paċi tal-Knisja illum ħabbret il-proposti tagħha għall-baġit, li se jitħabbar nhar it-22 ta' Ottubru. Il- Kummissjoni ppreżentat rakkomandazzjonijiet marbuta ma' ħames oqsma ewlenin: it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, l-akkomodazzjoni affordabbli u l-migrazzjoni. Dawn li ġejjin huma l-proposti tal-istess Kummissjoni: Trasport: Huma meħtieġa aktar soluzzjonijiet fit-tul flok dawk temporanji. Dawn jistgħu jinkludu titjib fl- infrastruttura tagħna biex tkun tista' tippermetti li t-trasport pubbliku, il-carpooling, il-mixi u ċ-ċikliżmu verament ikomplu jsiru alternattivi validi għall- vetturi privati. Għandhom jiġu implimentati l-Istrateġija Nazzjonali tat-Trasport 2050 u l-Abbozz għall-Pjan Nazzjonali tat-Trasport 2025. Jistgħu jiġu wkoll ikkunsidrati soluzzjonijiet alternattivi bħal xogħol mid-dar bħat-teleworking. Ambjent: Huwa neċessarju t-twaqqif ta' mudell ta' Ekonomija Ċirkulari li japplika fil-kuntest lokali. L-awtoritajiet għandhom jaħdmu għal gżira aktar nadifa permezz tal- introduzzjoni ta' aktar siġar u pjanti f 'żoni urbani. Barra minn hekk għandu jsir ippjanar bil-quddiem għall-użu tal-art b'mod effiċjenti kif ukoll tiġi assigurata l-protezzjoni tal-wirt ambjentali. Saħħa: Ladarba jiġu trattati kwistjonijiet ambjentali u tat- traffiku, dawn awtomatikament iwasslu għal stil ta' ħajja iktar san. Għandhom jittieħdu azzjonijiet konkreti għall- problema tal-obeżità billi tiżdied l-attività fiżika fl- iskejjel, introduzzjoni ta' miżuri fuq ikel ħażin għas- saħħa, u inċentivi biex jiżdied il-mixi u/jew l-użu tar-rota. Għandhom jiżdiedu r-riżorsi għall-kura tas-saħħa mentali sabiex jingħataw servizzi ta' kwalità kemm lill-pazjenti kif ukoll lill-qraba tagħhom jew min jieħu ħsiebhom. Akkomodazzjoni affordabbli: Biex jittaffa parti mill-piż finanzjarju tal- akkomodazzjonijiet, il-Gvern għandu jħares lejn skemi differenti, bħal (i) skema ta' propjetà bi sħab (ii) ipoteka garantita mill-Gvern u (iii) tnaqqis tal-imgħax fuq is-self mit-taxxi. Il-Kummissjoni tistenna l-pubblikazzjoni tal- white paper fuq is-suq tal-kera, bit-tama li tinkludi diversi soluzzjonijiet. Migrazzjoni: F'termini ta' impjegati barranin il-Gvern irid jassigura li kundizzjonijiet tajbin u ugwali qegħdin jitgawdew minn kulħadd, irrespettivament min- nazzjonalità. Dan jista' jsir permezz ta' twaqqif ta' uffiċċju legali li jipprovdi tagħrif dwar id-drittijiet u l-obbligi li għandhom persuni minn pajjiżi terzi. Il-leġiżlazzjoni legali għandha titranġa biex tinkludi protezzjoni effettiva lill-ħaddiema barranin li jirrappurtaw abbuż fuq xogħolhom. Programmi ta' integrazzjoni għandhom jiġu inkoraġġuti. Dwar persuni li qed jitolbu l-ażil u refuġjati, il- Kummissjoni ġġedded l-appell tagħha għar-rispett lejn l-umanità ta' dawn l-individwi. Il-Gvern għandu jinvesti f 'ċentru ta' akkoljenza fejn jilqa' lil dawn l-individwi għall- ewwel darba. Għandhom isiru iktar sforzi biex dawn l-individwi jingħaqdu mal- qraba tagħhom, kemm jekk huma refuġjati rikonoxxuti jew benefiċjarji ta' protezzjoni sussidjarja. Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tipproponi skema ta' ipoteka garantita mill-Gvern TILQIMA KONTRA L-INFLUWENZA STA{JONALI It-tilqima tal-influwenza g]as-sena 2018/2019 ser tibda ting]ata mil-15 ta' Ottubru. Persuni li g]andhom 55 sena u fuqhom, tfal ta' bejn is-6 xhur u 59 xahar, persuni li jbag]tu minn mard kroniku tal-pulmun, qalb, fwied, kliewi, d-dijabete u kundizzjonijiet ta' immunodefi`jenza li jinkudi l-HIV u l-AIDS huma ntitolati g]al din it-tilqima ming]ajr ]las. Dawn tal-a]]ar iridu juru l-kartuna tas-Schedule V (kartuna s-safra) jew `ertifikat mediku ri`enti li jsemmi dan il-mard. Prijorità g]at-tilqima ser ting]ata lil persuni msem- mija sas-27 ta' Ottubru. Wara din id-data it-tilqi- ma ser ting]ata lil kull min jixtieqha sakemm iservu. Kull min g]andu 'l-fuq minn sitt xhur jista' jir`ievi t-tilqima kontra l-influwenza. Bejn il-15 u s-27 ta' Ottubru il-Klini`i tat-tilqim fi`-¬entri tas-Sa]]a tal- Furjana, Mosta u Ra]al {did se jkunu miftu]a f'dawn il-]inijiet: 08:00 sa 13:00 u 14:00 sa 19:00 mit-Tnejn sal-{img]a. S-sibtijiet mill-08:00 sa 12:00 u 13:00 sa 19:00. I`-¬entri tas-Sa]]a l-o]ra jift]u: 10:00 sa 13:00 mit-Tnejn sal-{img]a u 08:00 sa 12:00 nhar ta' Sibt. It-tilqim mi`-¬entru tas-Sa]]a t'G]awdex ikun bejn 10:00 u 13:00 u bejn 14:00 u 19:00 f'dan i\-\mien. Mid-29 ta' Ottubru l-quddiem it-tilqima ting]ata bejn 8:00 u 17:00 mi`-¬entri tas-Sa]]a kollha. Persuni li jie]du ]sieb pazjenti li ma jistg]ux jo]or[u mid-dar g]andhom i`emplu lill-Com- mCare fuq 2258 9341 biex jag]mel appuntament g]at-tilqima. Kull persuna li tixtieq tir`ievi t-tilqima g]and- ha dejjem tippre\enta l-karta tal-identità tag]ha.Tfal li se jitlaqqmu g]andhom ikollhom il-ktieb jew rekord tat-tilqim mag]hom.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 14 October 2018