Illum previous editions

ILLUM 27 October 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1179882

Contents of this Issue

Navigation

Page 16 of 31

I l-biċċa tal-Patri Kappillan ta' Sant Wistin ma setgħetx ma tqanqalx reazzjoni. Issa l-każ inqata' u l-ġustizzja ħadet il-kors tagħha. Il-problema ewlenija tal-biċċa madanakollu tmur lil hinn minn dak li għamel jew m'għamilx Patri Debono. Il-problema hi marbuta ma' strutturi (jew nuqqas ta' strutturi) fil-Knisja u ma' attitudni li għandu 95% tal-kleru lokali. Problema ta' kontabbilità L-ewwel nett hemm problema ta' kontabbilità f 'diversi aspetti ta' kif jitmexxew il-parroċċi. Milli smajt, fid-djoċesi ta' Malta jeżistu strutturi serji f 'dik li għandu x'jaqsam mal- proprjetà li l-Knisja fadlilha. Madankollu, f 'dak li għandu x'jaqsam ma' parroċċi, dawn l-istrutturi mhux dejjem huma hemm jew jitħaddmu sew. Hemm parroċċi li m'għandhomx inventarju ta' dak li għandhom f 'opri ta' arti, oġġetti antiki u jiswew, u anke dokumenti. (U la semmejt id-dokumenti, ix-xempju li għamlu l-Franġiskani Minuri reċentement minn dokumenti li kellhom il-Belt hu tal-biża'. L-ispjega bla sens tal-Provinċjal għamlet l-affarijiet agħar). Nissuspetta li fil-passat mhux darba jew tnejn li kien ikun hemm xi pittura mwarrba f 'xi sagristija li tispiċċa f 'xi dar ta' saċerdot jew ta' xi ħadd midħla tal- Knisja. Imbagħad hemm numru ta' parroċċi li, tneħħi f 'dak li għandu x'jaqsam ma' festa, ma jagħtux, rendikont pubbliku ta' dak li jdaħħlu u joħorġu, kemm fuq bażi regolari (ħruġ/ dħul ta' kull ġimgħa/xahar) u kemm fuq bażi eċċezzjonali. U jekk jeżisti kont ta' dan kollu (mhux dejjem; kien hemm każi ta' kappillani li ħaddmu u amministraw mingħajr ma żammew kont jew dokumenti) hi kwistjoni li tinvolvi biss il-kappillani u l-Kurja (jew fil-każ ta' parroċċi mmexxija minn ordnijiet kappillani u l-Ordni inkwestjoni). F'ċerti parroċċi lanqas biss hemm il- proċedura li tingħata rċevuta jekk wieħed jagħti donazzjoni għall-parroċċa lill-kappillan jew arċipriet. Il-marda tal-klerikaliżmu Li hemm agħar f 'dan kollu imma, hu li l-poplu t'Alla, li suppost hu l-Knisja u l-parroċċa fl-aħħar mill-aħħar, jgħodd karawetta. Saċerdot hu minstru tal-kelma u xi ħadd maħtur biex jamministra s-sagramenti. M'hemmx għalfejn li f 'parroċċa jew fil-Knisja, ikun il-factotum li jiddeċiedi u jamministra kollox. Aktar u aktar meta, wara l-Konċilju Vatikan Tnejn, il-parteċipazzjoni tal-lajċi fit-tħaddim tal-parroċċa u l-Knisja suppost ġiet imseddqa. Malta imma, fuq livell parrokkjali din donna ssarrfet l-aktar f 'kumitati ta' festi. Meta tittieħed deċiżjoni jew fil-mod kif tkun amministrata l-parroċċa, aħna li jaqbel kienu jgħidulna li aħna l-Knisja, ma ngħoddu xejn. Niswew biss (jew kważi) għall-ġarr tal-antaljoli. Kif kien innotali ħabib tiegħi (saċerdot) ftit tax-xhur ilu, każin tal-banda għandu modi kif imexxi, ħafna aktar b'saħħithom u ġenwini, għax jeżistu strutturi bħal-laqgħa ġenerali u mhux biss, fejn l-iċken membru jista' jitlob kont lil min imexxi ta' kull ħaġa. Madanakollu, f 'parroċċa dan mid-dehra mhux dejjem il-każ. Jekk immur fuq il-Kappillan u nitlob kont ta' x'jidħol u joħroġ, kemm għandha dejn/tfaddil il- parroċċa, x'sar minnha t-tali opra jew oġġett, hemmx flus il-Kurja, u l-bqija, dan jista' jibgħatni nixxejjer minkejja li suppost il-parroċċa jien u li dak li hu tagħha hu tiegħi wkoll. Anzi, meta kien hemm każi ta' amministrazzjoni ħażina fil-passat reċenti, u li saru investigazzjonijiet u tiftix li kienu jinvolvu biss lill-Knisja u mhux il-ġustizzja tal-Istat, spiss il-poplu t'Alla ngħata nofs spjegazzjoni jew tħalla b'xiber imnieħer, u min ħawwad 'intbagħat jistudja barra'. Il-klerikaliżmu, l-idea li s-saċerdot hu kollox u li aħna l-lajċi sempliċiment mistiedna fil-Knisja u mhux dak li jagħmel din, donnha għadha b'saħħitha bħal qatt qabel minkejja l-Konċilju. Hi marda din tal-klerikaliżmu, li f 'pubblikazzjoni reċenti l-Papa ġustament sejħilha 'tinwir tal-ħajja kkonsagrata'; xi ħaġa li toħloq l-elite u speċi ta' aristokrazija u toħnoq il-ħsieb ta' Knisja bħala l-poplu t'Alla. U la qed nitkellem dwar il-klerikaliżmu, jiddispjaċini nżid nota dwar il-kwalità tas-saċerdoti, speċjalment u ironikament dawk l-aktar żgħażagħ. Donnu hawn attitudni ta' 'kollox jgħaddi'; minn qassisin ifaħħru Neo- Nazzisti sa oħrajn bla ebda spiritwalità li moħħhom biex jilagħbu bil-ventartali, jirreċtaw bil-Latin, fil-pjaneti u fis-suppost tisbiħ tat- tempji. La għandna Knisja fejn kollox għadu jdur mal- kleru, almenu nippretendi li din tara li l-kleru jkun ta' kwalità tajba. Donna nibżgħu wisq għan-numri. Imnalla hemm min jagħmel xogħol fejjiedi ma' foqra, immigranti, ħabsin, nies bi problemi ta' vizzji, vittmi ta' bosta tipi ta' vjolenza u anke pastorali tajba fil-parroċċa li imma, bosta minnhom, qed jikbru fl-età. L-agħar hi li l-Kurja donnha ma ndunatx li hemm kriżi u ħtieġa kbira ta' riforma mill-qiegħ. Xi ftit tas-snin ilu kien hemm min ittama li r-referendum tad-divorzju ser jiftaħ l-għajnejn. Mid-dehra ma ġara xejn. Jalla dawk li għadhom kemm qaddsu jew waslu biex, jaqraw il-ktieb tal-Papa Franġisku fuq il-ħajja kkonsagrata biex ikollhom idea ta' din il-marda. Nitlob għalihom biex jibdew jemmnu fi Knisja tat-Triq. Responsabbilità mistħoqqa Qabel nagħlaq nixtieq nifraħ lill-Isqof t'Għawdex Mario Grech tal-inkarigu li ngħata mill-Papa ftit ilu. Meta tqis is-sens ta' ġustizzja, il-ħila li kellu li jieħu pożizzjonijiet mhux popolari (ġieli waħdu) fil-passat, il- mod miftuħ kif beda jittratta persuni Nsara li għaddew mit- trawma tad-divorzju (wara li fil-bidu kellu pożizzjonijiet intransinġenti), u ċertu pastorali li pprova jħaddem fid-djoċesi tiegħu mhux dejjem bil-kollaborazzjoni (anzi spiss b'reżistenza) tal-kleru tal-gżira, kienet promozzjoni tassew mistħoqqa. Michael Grech huwa opinjonista 17 illum | Il-Ħadd 27 ta' Ottubru 2019 Opinjoni L-akbar dnub mhux ta' Patri Deo MICHAEL GRECH Donnu hawn attitudni ta' 'kollox jgħaddi'; minn qassisin ifaħħru Neo-Nazzisti sa oħrajn bla ebda spiritwalità li moħħhom biex jilagħbu bil-ventartali, jirreċtaw bil- Latin, fil-pjaneti u fis-suppost tisbiħ tat-tempji Saċerdoti Maltin miġbura għall-quddiesa ta' Ħamis ix-Xirka filgħodu. Ritratt: Arċidjoċesi ta' Malta

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 27 October 2019