Illum previous editions

illum 3 September 2017

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/869384

Contents of this Issue

Navigation

Page 17 of 35

illum | Il-Ħadd 03 ta' Settembru 2017 Opinjoni 18 I l-Ħadd li għadda s-Sunday Times kellha artiklu fuq il-faċċata ta' wara swar l-eluf ta' ħaddiema li huma meħtieġa sabiex l-ekonomija tagħna tibqa' għaddejja. F'dan l-artiklu ntqal illi Clive Caruana, il-kap ta' JobsPlus qed jabbozza proposti lill- Kabinett dwar il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol u stqarr illi m'hemmx dubju illi eluf ta' ħaddiema huma meħtieġa sabiex jissodisfaw id- domanda ta' min iħaddem. Skont is-Sur Caruana, il-pajjiż immassimizza l-potenzjal tal-manodopera maltija b'numru ta' miżuri. Fl-aħħar snin, attirajna eluf ta' barranin u issa hu ferm meħtieġ illi nerġgħu nattirawhom, u f 'numri akbar. Peress illi l-ekonomija qiegħda tikber, hemm ħtieġa ta' aktar ħaddiema. Fl- aħħar erba' snin, il-medja ta' tkabbir ekonomiku kien ta' 6.4% u s-sena l-oħra biss, in-numru ta' ħaddiema żdied b'10,500. Skont is-Sur Caruana, soluzzjoni possibli hi li nattiraw Ewropej qiegħda sabiex jilħqu l-ħtiġijiet tal- ekonomija. Hu mistenni illi ser jipproponi lill-Kabinett illi jintlaħaq ftehim bilaterali ma' pajjiżi fejn il-qagħad hu għoli sabiex inġibu ħaddiema minn hemm. Skont hu, tali miżura ħadmet f 'pajjiżi oħra u tista' taħdem hawn ukoll. Dan ma jistax isir mis-settur privat waħdu imma jrid jintervjeni l-gvern ukoll. Is-Sur Caruana wkoll sostna illi l-maġġorparti tal-ħaddiema barranin ma jdumux hawn. Ikkwota statistika illi turi illi anqas minn wieħed minn għaxra mill-ħaddiema barranin illi ġew Malta qabel l-2010 għadhom hawn. Is-Sur Caruana għorok idejh u stqarr illi dan hu ferm tajjeb għalina: il-maġġorparti tal-ħaddiema barranin jiġu hawn, jaħdmu, iħallsu t-taxxi imma ma jdumux hawn biżżejjed biex jakkumulaw xi dritt għall-pensjoni jew ikunu piż fuq is-sistema ta' benefiċċji soċjali tagħna. M'hemmx dubju illi fejn jidħol is-settur tas-suq tax-xogħol, għandna kriżi. Il-fatturi huma bosta. Tassew l-ekonomija kibret u għadha tikber. Imma dan waħdu ma jispjegax il-qagħda li ninsabu fiha. Fl-ewwel lok, ir-rata ta' fertilità dejjem nieżla u qed jitwieldu anqas tfal u b'hekk, qed jidħlu anqas ħaddiema fis-suq tax-xogħol. Huwu minnu illi l-parteċipazzjoni femminili qiegħda tikber. Imma hemm limitu kemm tali parteċipazzjoni tista' tkompli tiżdied. Fit-tieni lok, it-tfal illum qed jieħdu aktar edukazzjoni u spiss jispiċċaw b'aktar kwalifiki. Min jiggradwa ser ifittex xogħol li jaqbel ma' l-edukazzjoni li jkun irċieva. Minħabba f 'hekk, anqas u anqas qed ifittxu xogħol fil-pilastri tradizzjonali tal- ekonomija bħall-manifattura, il-bini, it-turiżmu u l-agrikoltura. Min jispiċċa jistudja l-università jew f 'xi istitut tekniku mhux ser ifittex xogħol manwali imma xogħol illi jixraq il-kwalifiki tiegħu. Imma lanqas ma nistgħu ma nsemmgħux illi f 'dawn l-aħħar erba' snin, is-settur pubbliku reġa' beda jespandi. Hija tassew ironika illi fil-waqt illi s-Sur Caruana, il-kap tal-JobsPlus qed jgħidilna dwar il-ħtieġa ta' eluf ta' ħaddiema barranin, l-istess JobsPlus qiegħda tniedi skemi fejn mijiet ta' ħaddiema jaħdmu xogħol mill-anqas u jitħallsu biċ-ċiċri u mingħajr ma titħallsilhom il-bolla. Inkunu qed nilludu ruħna jekk ma nirrikonoxxux illi dan il- gvern reġa' rxoxta l-ħares tal- impjieg mal-gvern li ħafna jfittxu għax spiss jispiċċaw ma jagħmlu prattikament ftit li xejn waqt illi fl-istess ħin ikunu jistgħu jaħdmu bla xkiel wara l-"ħin" tax-xogħol. Rajna f 'dawn l-aħħar xhur illi l-esiġenzi elettorali jieħdu preċedenza fuq kwalunkwe priorità ekonomika oħra. Hija tassew ħasra għax b'hekk, il-potenzjal ta' ħafna ħaddiema mhux qiegħed jiġi rrealizzat għax waqt illi jispiċċaw jaħdmu f 'impjieg tassew stabbli, ikollhom paga baxxa u prospetti mill-anqas. Madankollu, naħseb illi s-Sur Caruana qed joħlom bis-soluzzjoni illi qed joħroġ biha illi nġibu l-ħaddiema minn pajjiżi oħra Ewropej. Fl-ewwel lok, dawn il- ħaddiema diġa jistgħu jaħdmu f 'pajjiżna mingħajr wisq xkiel. Meta wieħed jagħmel talba lil JobsPlus għal ħaddiema, dina tiġi ċċirkolata mal-Ewropa kollha u min irid jiġi, jista' jagħmel hekk. Wieħed mis-suċċessi tas-suq waħdieni hu ż-żieda fil-mobbilità tal-ħaddiema minn pajjiż Ewropej għal ieħor. Fit-tieni lok, ħafna mill- pajjiżi Ewropej qegħdin jaffaċjaw problemi simili fil-qasam tax-xogħol. Dan l-aħħar kont qed nitkellem ma' Franċiż illi jħaddem impjant tal-bricks fi Franza. Semmieli l-problemi li jkollu sabiex isib ħaddiema tas-sengħa. U dan f 'pajjiż fejn il-qagħad għadu għoli. Evidentement, ħafna nies xorta jiddejqu jaħdmu xogħol ta' strapazz. Meta l-pajjiżi tal-Lvant tal-Ewropa daħlu fl-UE, sar ħafna diskors dwar il-problemi li ser joħolqu l-plumbers Pollakki. U effettivament fl-ewwel snin l-emigrazzjoni minn dawn il-pajjiżi lejn il-kumplament tal-Ewropa kienet ferm għolja. Bejn l-1992 u l-2015, il-populazzjoni tal-Ewropa tal-Lvant naqset bi18m jew 6%. Imma llum it-tendenza qiegħda tinbidel. Skont artiklu illi deher fil-ħarġa tas-27 t'Awwissu 2017 ta' The Economist, mill-2010, l-emigrazzjoni naqset f 'disgħa mill-ħdax-il pajjiż eks kommunista illi daħlu fl-UE. L-immigrazzjoni netta fir-Renju Unit mill-pajjiżi illi daħlu fl-UE fl-2004 niżlet għal 5,000 is-sena l-oħra meta kienet dejjem taqbeż it-30,000 bejn 2010 u 2015. Fl-Ewropa tal-Lvant, illum faċli ssib xogħol. Ir-rata tal-qagħad tvarja minn 5.3% fir-Rumanija għal 2.9% fir-Repubblika Ċeka. 73% tal-kumpaniji tal-manifatturi Ungeriżi jgħidu li ma jistgħux isibu l-ħaddiema li jridu. Is-salarji żdiedu b'5% f 'sena fir-Repubblika Ċeka u 15% fl-Ungerija. F'artiklu ieħor fid- 19 ta' Jannar 2017 fl- istess ġurnal, issemmiet fabbrika fil-Litwanja fejn 40 impjieg jew wieħed minn kull tmien impjiegi ma mtlewx. Dana peress illi dejjem hemm anqas u anqas ħaddiema. Minħabba f 'hekk, bosta pajjiżi tal- Ewropa tal-Lvant qed ifasslu skemi sabiex jattiraw l-emigranti tagħhom lura lejn pajjiżhom. Għalkemm ir-riżultati ma jidhrux illi kienu spettakulari, jidher ċar illi t-tendenza qiegħda tinbidel. Anqas ħaddiema qed jemigraw mill-Ewropa tal-Lvant fil-waqt illi dawn il-pajjiżi qegħdin jimportaw ħaddiema minn pajjiżi ifqar bħall-Ukrajina, il-Belarus u r-Russja. Niskanta kif is-Sur Caruana jidher illi ma ndunax b'dawn l-iżviluppi. Meta l-Ġermanja fetħet il-bibien tagħha lir-rifuġjati sirjani, għamlet dan mhux biss b'sens ta' altruwiżmu. Għamlet hekk minħabba l-ħtieġa dejjem tikber tal-ekonomija tedeska għall-ħaddiema tas-sengħa, ħaddiema tal-id u għall-professjonisti. Is- Sirjani huma ferm edukati u għalhekk, għandhom valur ekonomiku qawwi. Meta aħna qegħdin fuq waħda mir-rotot prinċipali tal-immigrazzjoni klandestina mill-Afrika għall-Ewropa, tiskanta kif is-sur Caruana ma jiġihx f 'moħħu illi jipprova jagħmel xi ftehim ma' xi pajjiż Afrikan sabiex nibdew nimpurtaw il-ħaddiema minn hemm. Ċertament l-imprendituri Maltin mhumiex ser jgħidhulu le għal dawn il-ħaddiema. Mur fuq kwalunkwe lant tax- xogħol u żgur ser tintlaqat bil-preżenza tal-Afrikani. U m'hawn l-ebda trakk taż- żibel fil-pajjiż mingħajr żewġ Afrikani fuq denbu. Muscat jaħseb li għamel xi kapolavur illi m'għadhomx jiġu dgħajjes bil-klandestini fuq ix-xtut tagħna. Tassew miraklu li ħadd ma jaf kif ġara. Madankollu, dawn l-Afrikani qed jispiċċaw l-Italja u mbagħad bosta minnhom jiġu hawn kull kif. Sfortunatament, qatt ma jistgħu jiġu regularizzati minħabba r-regola ta' Dublin. Jekk irridu nsolvu l-problema tax-xogħol, l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu (barra li nerġgħu nibdew inċekknu s-settur pubbliku li dan il-gvern nefaħ sew) hu illi nirregularizzaw il-qagħda ta' dawn l-Afrikani fil-pajjiż illi ħafna minnhom qed jagħtu kontribut ferm siewi lill- ekonomija tagħna. Jekk pajjiżna jibda jimporta l-ħaddiema mill-pajjiżi Afrikani, inaqqas it-traffiku tal-klandestini u jkun jista' jirregolarizza aktar min jidħol u ma jidħolx fil-pajjiż. Ħadd ma jkun jista' jidħol fil-pajjiż mingħajr id- dokumenti tiegħu u mingħajr ma nkunu nafu l-identità tiegħu. B'hekk, meta jispiċċa ż-żmien li wieħed jista' joqgħod hawn, ikun aktar possibli illi jintbagħat lura pajjiżu. Inkunu qed noqtlu żewġ għasafar b'ġebla waħda. Ma naħsibx illi s-Sur Caruana ma ġitux f 'moħħu din l-idea. Imma x'aktarx jaf illi din mhix politikament aċċettabli għax hawn wisq oppożizzjoni għall-immigrazzjoni ta' suwed f 'pajjiżna. Fl-aħħar mill-aħħar, il- preġudizzji razzjali tagħna ser ikunu ta' xkiel għal aktar tkabbir ekonomiku ġaladarba l-gvern sfortunatament mhux lest illi jmur kontrihom u jeduka l-poplu illi kulħadd hu l-istess taħt il-kappa tax- xemx, irrispettivament mill- kulur tal-ġilda tiegħu. Noqtlu żewġ għasafar b'ġebla waħda JOE ELLIS Il-maġġorparti tal-ħaddiema barranin jiġu hawn, jaħdmu, iħallsu t-taxxi imma ma jdumux hawn biżżejjed biex jakkumulaw xi dritt għall-pensjoni jew ikunu piż fuq is- sistema ta' benefiċċji soċjali tagħna Jekk irridu nsolvu l-problema tax-xogħol, l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hu illi nirregularizzaw il-qagħda ta' dawn l-Afrikani fil- pajjiż illi ħafna minnhom qed jagħtu kontribut ferm siewi lill-ekonomija tagħna

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 3 September 2017