Illum previous editions

ILLUM 16 October 2016

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/739029

Contents of this Issue

Navigation

Page 3 of 39

Aħbarijiet 4 illum | Il-Ħadd 16 ta' Ottubru 2016 Turija oħra ta' fiduċja f 'BirdLife Is-sit tas-Salini se jkun qed jitmexxa minn Birdlife Malta wara 'ftehim storiku' ILLUM kien iffirmat ftehim li permezz tiegħu l-Gvern għadda s-sit tas-Salini f 'idejn BirdLife Malta li issa se tkun responsabbli mit- tmexxija tiegħu. Il-Heads of Agreement (HOA) kien iffirmat waqt ċerimonja li saret fis-Salini stess ilbieraħ filgħodu. Birdlife Malta ddeskriviet dan il-ftehim bħala storiku u memorabbli. BirdLife Malta diġà tmexxi numru ta' siti naturali li matul is-snin ġew fdati f 'idejha mill-Gvern biex timmaniġġjahom wara li kkontribwiet għar-restawr tal-ekosistemi tagħhom – ir-Riserva Naturali tal- Għadira fil-Mellieħa, dik tas-Simar f 'San Pawl il- Baħar u ż-żona kbira ta' afforestazzjoni 'Foresta 2000' fit-Tramuntana tal-pajjiż. Issa ma' dawn se jiżdied ukoll is-sit tas-Salini li l-Gvern lbieraħ beda t-triq biex jgħaddih formalment f 'idejn BirdLife Malta biex tmexxih hi wara l-istorja ta' suċċess miksuba mill-NGO ambjentali f 'dan il-qasam. Dan tal-lum hu biss l-ewwel pass lejn it-trasferiment tas-sit għax issa jmiss li n-naħat kollha jaqblu fuq struttura ġenerali li fuqha jiġi finalizzat u ffirmat il- Management Agreement finali. Din se tkun l-akbar riserva f 'idejn BirdLife Malta fejn apparti l-istorja marbuta mal- produzzjoni tal-melħ, il-pubbliku jkun jista' jgawdi wkoll numru ta' għasafar ġodda li jiġu attirati lejn dan il-post, u forsi anke jibdew ibejtu f 'dan is-sit. Is-sit diġà wera l-potenzjal tiegħu b'numru ta' għasafar li sena wara sena jinżlu jistrieħu fih mill-vjaġġ tagħhom tal- passa. Fost dawn, hemm l-aktar għasfur sinonimu mas-Salini fl-Ewropa, speċjalment fil- Mediterran – il-Fjamingu. Is-sit tas-Salini f 'Burmarrad hu protett bħala parti min-netwerk Natura 2000 u hu klassifikat ukoll bħala Żona Speċjali ta' Konservazzjoni (SAC) minħabba l-flora u l-fawna endemiċi li wieħed isib f 'dan il-post. L-għadajjar tal-melħ (salt pans) fis- Salini nbnew mill-Kavallieri ta' San Ġwann fis-seklu sittax, u s-sit ġie riabilitat bl-għajnuna ta' fondi tal- Unjoni Ewropea. Il-kumpless jinkludi wkoll tliet għarajjex (huts) li Investiment Investiment Sod Sod Ħru ruġ ta ta' €100,000,000 0,000,000 fil fil-Malta Government Stocks Malta Government Stocks – B'Rata B'Rata ta ta' Mg ' Mgħax Fissa ħax Fissa (so soġġ ġġett ett għal al dritt dritt li li ji jiżdied l died l-ammont ammont li li għandu andu jin jinġabar abar sa sa massimu massimu ta ta' ' €60 60,000,000) ,000,000) MALTA GOVERNMENT STOCKS MALTA GOVERNMENT STOCKS STOC STOCK K TAL TAL-GVERN GVERN _______ (ii) ii) 2.1 2.1% % Stock Stock tal tal-Gvern ta' Malta Gvern ta' Malta (L-Ewwel EwwelĦruġ Ħruġ) li jimmatura fl li jimmatura fl-20 2039 39, , bil il-prezz prezz ta ta' ' €102. 102.50 0 b'YTM b'YTM ta ta' ' 1.964 1.964% (li li jġib ib rendiment rendiment ta ta' rata ' rata annwali annwali ekwivalenti ekwivalenti għal għal 1.973 1.973%), %), jew jew Stocks tal-Gvern ta' Malta B'Rata ta' Mgħax Fissa L-Accountant General javża li l-prezz għal kull Stock b'Rata ta' Mgħax Fissa offruti għas- sottoskrizzjoni lill-membri tal-pubblikuġie stabbilit kifġej: (i) 1.5 1.5% % Stock Stock tal tal-Gvern ta' Malta Gvern ta' Malta (Ir Ir-Raba' Raba'Ħruġ) Ħruġ) Fungibility Fungibility Issue Issue li li jimmatura jimmatura fl fl-202 2022, , bil il-prezz prezz ta ta' ' €107.25 107.25 b'YTM b'YTM ta ta' 0.223% ' 0.223% (li li jġib ib rendiment rendiment ta ta' rata ' rata annwali annwali ekwivalenti ekwivalenti għal 0. għal 0.223 223%), %), u (iii ii) ) F'ammonti F'ammonti mi miż-żewġ żewġ Stocks Stocks imsemmija imsemmija hawn fuq awn fuq GĦAL INVESTIMENT SOD U LIKWIDITA' FEJN L AL INVESTIMENT SOD U LIKWIDITA' FEJN L-IMG IMGĦAX JIT AX JITĦALLAS ĦALLAS SA DAK IL SA DAK IL- JUM LI L JUM LI L-ISTOCKS STOCKS JINBIEG JINBIEGĦU SIGURTA' SIGURTA' LIKWIDITA' LIKWIDITA' IMG IMGĦAX KULL SITT XHUR AX KULL SITT XHUR (Il-valur tal-investiment jista' jitla' jew jinżel sa meta jimmatura) Dipartiment Dipartiment tat tat-Te Teżor, or, Triq Triq il il-Mall, Mall, Floriana Floriana, , Malta Malta (iii ii) ) F'ammonti F'ammonti mi miż-żewġ żewġ Stocks Stocks imsemmija imsemmija hawn fuq awn fuq b'valur b'valur nominali nominali flimkien flimkien ta ta' ' €100,000,000 0,000,000 L-applikazzjonijiet applikazzjonijiet jift jiftħu t-Tnejn Tnejn is is-17 17 ta ta' Ottubru Ottubru, 201 2016 fit fit-8.30 30a.m. u jagħlqu jagħlqu fil fil- ħinijiet ħinijiet u d-dat dati kif kif hawn hawn taħt taħt, jew jew aktar aktar kmieni kmieni fid fid-diskrezzjoni diskrezzjoni tal tal-Accountant Accountant General General: • fil fil-5.00 00 p.m. tal tal-Erbg Erbgħa ħa d-19 19 ta ta' Ottubru Ottubru, 201 2016 għall għall-applikazzjonijiet applikazzjonijiet minn minn xi xi applikant applikant wieħed wieħed u/ u/jew jew applikanti applikanti flimkien flimkien li li ma ma jeċċedux jeċċedux €100 100,000 000 kull kull persuna persuna, u • f'nofsinhar f'nofsinhar ta tat-Tnejn Tnejn l-24 24 ta ta' Ottubru Ottubru, 201 2016 għall għall-applikazzjonijiet applikazzjonijiet li li jkunu jkunu mag magħmulin mulin f'offerti f'offerti b'irkant b'irkant. Il Il-formoli formoli tal tal-applikazzjoni applikazzjoni jistg jistgħu jinkisbu jinkisbu minn minn u ji jiġu depo depożitati itati għand and il il-Membri Membri kollha kollha tal tal-Bor Borża ta ta' Malta Malta u Provdituri Provdituri oħra ra awtorizzati awtorizzati ta ta' Servizzi Servizzi ta ta' Investiment Investiment, fid fid-dati dati msemmija msemmija. Il Il-Prospett Prospett u l- formoli ormoli tal tal-applikazzjoni applikazzjoni jistg jistgħu jitni jitniżż żżlu lu wkoll wkoll minn minn fuq fuq is is-sit sit elettroniku elettroniku tat tat-Te Teżor or (www www.treasury treasury.gov gov.mt mt). L-offerti offerti fuq fuq il il-formoli formoli preskritti preskritti għandhom ħandhom jintbag jintbagħtu tu fuq fuq fax fax 2596 2596 7210 7210 jew jew permezz permezz ta ta' e-mail mail fl fl-indirizzi indirizzi indikati indikati fuq fuq il il-formoli formoli tal tal-applikazzjoni applikazzjoni jew jew jintefg jintefgħu fil fil-Kaxxa Kaxxa tal tal- Offerti Offerti, t-Te Teżor or – Floriana Floriana. 60% aktar turisti f 'Għawdex KIEN ikkonfermat li s-sena l-oħra kienet waħda tajba ferm għat-turiżmu Għawdxi, tant li fl-2015 kien hemm żieda ta' 59% fin-numru ta' turisti li żaru din il-gżira bil-maġġoranza l-kbira tagħhom jibqgħu fil-gżira oħt għal imqar lejl wieħed. Intant, bħalissa hemm b'kollox sitt applikazzjonijiet għal postijiet ta' akkomodazzjoni f 'Għawdex quddiem l-Awtorità tal- Ippjanar. Fost dawn hemm aplikazzjoni għal lukanda ġdida ta' erba' stilel u applikazzjoni għal estensjoni ta' lukanda ta' erba' stilel.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 16 October 2016